Δωρεές Υλικών, Υπηρεσιών & Εξοπλισμού για ανακαίνιση σχολείου ΨΕΡΙΜΟΥ

Δωρεές Υλικών, Υπηρεσιών & Εξοπλισμού για ανακαίνιση σχολείου ΨΕΡΙΜΟΥ