Δωρεές Υλικών, Υπηρεσιών & Εξοπλισμού για ανακαίνιση σχολείου ΨΕΡΙΜΟΥ