ΆΗ ΣΤΡΆΤΗΣ: ΠΡΆΣΙΝΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ ΒΌΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ