HALKI Petition in Griko

<—–>

SIGN THE PETITION HERE

ΠΕΤΙΤΣΙΟΥΝΑ Ν’ ΑΝΟΙΤΣΕΙ Η ΣΚΟΛΑ ΤΕΟΛΟΤΖΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗ

Πρετζατίσσιμοι
Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, Πρεζιντέντε της Ρεπούμπλικα Τούρκα
Αχμέτ Νταβούτογλου, Πρίμο Μινίστρο της Ρεπούμπλικα Τούρκα

Πρακαλούμε να ανοίτσετε τη Σκόλα της Χάλκης

Ημεί που μας γκράφουμε ακάτου εσπριμέομε όλο το σοστένιο μα να ανοίτσει μαπάλε η Σκόλα Τεολότζικα Ορτοντόσσα στην ίζολα της Χάλκη (Heybeliada). Η Σκόλα Τεολότζικα ραπρεζεντέει τη τζωή σπιριτουάλε, ιντελλετουάλε τσε κουλτουράλε της κομουνιτά Ελλένικα ορτοντόσσα.
Νάκα της ιστροτσιούνα τσε της φορματσιούνα, η Σκόλα της Χάλκη σάρα έν ήκλεισε σες χίγιε εννεακόσσιε αδδομήντα ένα, οσπίτετσε στουντέντου απ’ όλο το κόσμο τσε απού άντε ετνίε τσε κουλτούρε. Ήσανε το τσέντρο της φορματσιούνα για πατέρου α’ τα πλέο παλέα του κόσμου. Σο στέσσο τσερό έναι ένα τσέντρο στόρικο τσε μέα τεζόρο για όλο το κόσμο τως Χριστιανώ.

Σπιεγκατσιούνα της πετιτσιούνα
Η σκόλα τσινούρτζια της Χάλκη άνοιτσε σο’ χίγιε οττοκόσσιε σαράντα τέσσαρε, σο’ μοναστέρο της Άγια Τρινιτά ση’ Κωσταντινόπολη (Ισταμπούλ). Ήσανε τσέντρο για ιστρουτσιούνα τως πρελάτω του Πατριαρκάτου Ορτοντόσσο Εκουμένικου της Κωσταντινόπολη ση’ Τουρκία.Το κλείσιμο φορτσάτο της Σκόλα της Χάλκη σο’ 1971, ντόπου το μέα πογκρόμ τσε τες ντεπορτατσιούνε τως Χριστιανώ Ελλένικω- Ορτοντόσσω, σο’ χίγιε εννεακόσσιε πεττήντα πέντε τσε το χίγιε εννεακόσσιε ατσήντα τέσσαρε έναι μία βιολατσιούνα τως αρτίκουλω αντσινέοντα α’ το τριάντα ηττά σάρα το σαράντα τέσσαρα του Τραττάτου της Λωζάννα, του Χαρτί α’ τες Νατζιούνε Ενωμένε, της Κονβεντσιούνα Εουροπέα, τως Ντερίττω τως Αντρώπω τσε τως Πριντσίπιω για τη σικουρέτσα τσε τη κοοπερατσιούνα σην Εουρόπα.
Ο γκοβέρνο τούρκο ταντέει να κρυπήσει το σχωρίζει που κάννει τσε βάντει αμπρό σην Γκρέτσια καππόσσου προμπλέμου που τίποτι έχονε τι κάμει με τη Σκόλα Τεολότζικα της Χάλκη τσε μάνκου τους είχε μόττε η σκόλα ήκλεισε.

Το στέσσο περίοντο που ήκλεισε η σκόλα της Χάλκη άδδε σκόλε κουλουτήσανε να φουντσιονέτσονε ντείτσοντα τη’ πολίτικα ντισκριμινατόρια της Τουρκία που ήκλεισε τη σκόλα της Χάλκη. Ο Γκοβέρνο Αμερικάνο, ο Παρλαμέντο Εουροπέο, δύο πρεζιντέντι τως Στάτω Ενωμένω, ο Πάπα της Ρώμη τσε ποντοί άδδοι αντρώποι ποδδύ αννωριμμένοι απού όλο τον κόσμο γιουρέτσανε ν’ ανοίτσει μάταπαλε η Σκόλα.
Ανταμώσετε πούρου εισεί τη φωνή ντική σσα. Φιρμέτσετε τη’ πετιτσούνα άρτενα!
Μεράσετέ το απάνου σο’ Facebook ,tter, e-mail
Φιρμέτσετε ΙΤΤΟΥ.

—————–

PETIZIUNA JA TI’ SKOLA TIS XALKI

Pregiatissimi
Recep Tayyip Erdoğan, Presidente della Repubblica Turca
Ahmet Davutoğlu, Primo Ministro della Repubblica Turca

Prakalùme n’ anìtsete ti’ Skola tis Xalki

Imì pu mas grafume akàtu esprimèome olo to’ sostegno – ma n’ anìtsi mapàle i Skola Teologika Ortodòssa stin ìsola tis Xalki (Heybeliada). I skola Teologika rappresentèi ti’ zoì spirituàle, intellettuàle ce kulturàle tis Komunità Ellenika Ortodòssa.
Naka tis istruziùna ce tis formatsioùna, i Skola tis Xalki sara en ìklise ses xije enneakòssie addomìnta ena, ospìtetse studèntu ap’ olo to kosmo ce apù adde etnìe ce kultùre. Ìsane to centro tis formatsiùna ja patèru a’ ta plèo’ palèa tu kosmu. So’ stesso cerò ene centro storiko ce mea tesòro ja olo to’ kosmo tos Xristianò.

Spiegatsiùna tu appellu
I skola cinùrgia tis Xalki ànitse so’ xìje ottokòssie sarànta tèssare, so’ monastèro tis àja Trinità si’ Kostantinòpoli (Istanbul). Ìsane centro ja istruziùna tos prelàto tu Patriarkàtu Ortodòssu Ekumèniku tis Kostantinòpoli si’ Turkìa. To klìsimo fortsàto tis Skola tis Xalki so’ 1971, dopu to mea pogrom ce tes deportatsiùne tos Xristianò Greko-Ortodòsso, so xìje enneakòssie pettinta pente ce to xìje enneakòssie atsìnta tessare, ene mia’ violatsiùna tos artìkulo, ancignèonta a’ to trianta ittà sara to saranta tèssara tu Trattàtu tis Losanna, tu Xartì a’ tes Naziùne Enomène, tis Konvenziùna Europèa, tos derìtto tos antròpo ce tos princìpio ja ti’ sikurètsa ce ti’ kooperaziùna sin Euròpa.
O govèrno turko tantèi na kripìsi to sxorìsi pu kanni ce vaddi ambrò sin Grècia kappòssu problèmu pu tìpoti èxone ti kami me ti’ Skola teologika tis Xalki ce manku tus ìxe motte i skola ìklise.
To stesso perìodo pu ìklise i skola tis Xalki adde skole kulutìsane na funzionètsone dìtsonta ti’ polìtika diskriminatòria tis Turkìa pu ìklise ti’ skola tis Xalki. O governo amerikàno, o Parlamènto Europèo, dio presidènti a’tus Statu Enomènu, o Papa tis Romi ce poddì addi antròpi poddì annorimmèni apù olo to’ kosmo jurètsane n’anìtsi ma(ta)pàle i Skola.
Antamòsete puru isì ti’ fonì dikì-ssa. Firmètsete tin Petiziuna àrtena
Meràsetè-to apanu so’ Facebook Twitter e-mail
Firmètsete artena ITTU

SIGN THE PETITION HERE

International Hellenic Association