Dr. Nikolaos M. Moraitis CV

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ, BA., M.A., Ph.D.
Διεύθυνση Κατοικίας:
418 Valle Vista Avenue
Vallejo, CA 94590
e-mail: nicholaosm@yahoo.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

B.A. Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϊ.
M.A. Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Μπέρκλει.:
M.A. Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Σακραμέντο.
Ph.D. Διεθνείς Σχέσεις, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Μπέρκλεϊ.

ΠΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Σύγχρονη Διεθνής Πολιτική. Ανάλυση της Παγκόσμιας Πολιτικής όπως τη βιώνουμε στις αρχές του 21ο αιώνα μέσα από τη θεωρητική προσέγγιση των Διεθνών Σχέσεων και της εξέτασης της εμπειρικής θεωρίας και της εφαρμογής της για την κατανόηση και την αξιολόγηση των πραγματικών παγκόσμιων προβλημάτων καθώς επιταχύνονται οι αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Διεθνές Σύστημα στις Αρχές του 21ου αιώνα. Μια προσέγγιση που εστιάζει το ενδιαφέρον της στην εξήγηση της σχετικιστικής ερμηνείας της ιστορικής εξέλιξης του διεθνούς συστήματος. Η εμπειρική μας θεωρεία εξετάζει τους παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στις ιστορικές αλλαγές. Επίσης στο πως και γιατί ο κόσμος γρήγορα κατευθύνεται στην επόμενη και ανώτερη κοινωνικοοικονομική κλίμακα και πως προετοιμαζόμαστε να μεταφερθούμε στο νέο ιστορικό πλαίσιο.

Επανάσταση και Αντεπανάσταση Ο βασικός στόχος είναι η κατανόηση των κινημάτων της Επανάστασης και της Αντεπανάστασης. Ειδικότερη έμφαση δίδεται στον προσδιορισμό των συντηρητικών στοιχείων των Επαναστάσεων και των Αντεπαναστάσεων. Ποια είναι τα αμοιβαία αποκλειστικά συμφέροντα και των δύο φατριών, ποιο καθεστώς προσπαθούν να υπερασπιστούν και τα δύο κινήματα, ποιος καθοδηγεί και ποιος ακολουθεί κατά τη διάρκεια της βίας, ποιος είναι ο ρόλος των πολιτικών και των ιδεολογιών. Και τέλος, καταδεικνύεται η αντίληψη ότι η πολιτική έχει συντηρητικό χαρακτήρα μέσα από τη θεώρηση της Ρωσικής και της Κινεζικής Επανάστασης.

Παγκοσμιοποίηση και Νέες Προκλήσεις. Αυτό το τμήμα εξετάζει την εμπειρική πρόοδο σε ό,τι αφορά την κατανόηση της έννοιας της παγκοσμιοποίησης, το γιατί και το της ύπαρξής της. Ποιες είναι ευκαιρίες και οι φόβοι που εμφανίζονται σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Εξετάζει τις κοινωνικοοικονομικού, πολιτικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα προκλήσεις. Περαιτέρω, υπογραμμίζει τους «νέους παγκόσμιους κινδύνους», όπως για παράδειγμα την άνιση κατανομή του πλούτου, τις εθνοπολιτικές διενέξεις, την τρομοκρατία, την μη ελεγχόμενη μετανάστευση, τους μη κρατικούς παράγοντες και τις προκλήσεις της παγκόσμιας ασφάλειας. Τέλος, ερευνά το πώς αυτή η εσωτερική αλλαγή προετοιμάζει ένα νέο ιστορικό βήμα και επιδιώκει στην επίτευξή του.

Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ: Ανάλυση, εστίαση στο δημόσιο συμφέρον, ισχύς, ηθική, διπλωματία, διαδικασία και συναίνεση, στόχος, και στο πως το εθνικό συμφέρον, η διαμόρφωση και η υλοποίηση της Εξωτερικής Πολιτικής των ΗΠΑ άλλαξαν κατά την μετά τον Ψυχρό Πόλεμο Περίοδο· Λήψη απόφασης γιατί λαμβάνεται μια συγκεκριμένη απόφαση· Πολιτικός Σχεδιασμός, ποιες είναι οι λύσεις έναντι ενός πιεστικού προβλήματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

I. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Πιστεύω ότι ο δάσκαλος πρέπει να διακατέχεται από βαθύτατη δέσμευση απέναντι στην κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική ευθύνη. Πάντοτε να παραμένουμε πιστοί στην εκπαιδευτική αποστολή μας ως υψίστη προτεραιότητά μας. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι έχουμε την υποχρέωση να παράσχουμε την ευρύτατη δυνατή μόρφωση στους σπουδαστές έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως “το ποιοι είναι, από όπου προέρχονται και πού πηγαίνουν.” Η εκπαίδευση πρέπει να βοηθήσει τους σπουδαστές να επεκτείνουν τα προσωπικά όριά τους και να ενθαρρύνει τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους, καθώς επίσης να τους παρέχει γνώση και εμπειρία που θα τους βοηθήσει να καταλάβουν καλύτερα τον κόσμο μας.

Πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικές τάξεις πρέπει να έχουν τρεις στόχους. Πρώτον, η βάση κάθε τάξης πρέπει να στηρίζεται στη γνώση πυρήνα. Δηλαδή, να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη, στη γραπτή παρουσίαση και στην ανάλυση διαφόρων ζητημάτων. Δεύτερον, οι τάξεις πρέπει να βοηθούν τους σπουδαστές να χρησιμοποιούν τα αναλυτικά εκείνα εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να αναπτύσσουν τις κρίσιμες δεξιότητες σκέψης, και να τους βοηθούν να μάθουν να αναλύουν, να συγκρίνουν, να διατυπώνουν θεωρίες, να εκφράζουν κριτική και να εφαρμόζουν τις πληροφορίες. Τρίτον, πιστεύω ότι οι τάξεις πρέπει να ενθαρρύνουν τους σπουδαστές να αναπτύσσονται μέσα από την παρουσίαση σε αυτούς διαφόρων απόψεων, για να αποκτήσουν ευρύτητα αντίληψης, να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους και τη δυνατότητα έκφρασής τους, και προ πάντων, για να αναπτύξουν τη δυνατότητα να κάνουν διαλεκτικές αναλύσεις για να μπορέσουν να αντιληφθούν το κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο εντός του οποίου η ζωή μας έχει ένα νέο νόημα.

Όλες αυτές οι τάξεις πρέπει να διαθέτουν εκείνες τις προδιαγραφές που θα ωθήσουν τους σπουδαστές να αυξήσουν περαιτέρω το γνωστικό τους υπόβαθρο. Παραδείγματος χάριν, τα εισαγωγικά μαθήματα για τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές πρέπει να δίδουν έμφαση στη γνώση πυρήνα, αλλά και να τους ωθήσουν να αναπτύξουν τις κρίσιμες δεξιότητες της σκέψης. Οι πιο προχωρημένες τάξεις πρέπει να εστιάζονται στην αξιολόγηση των παραγόντων, την ανάλυση, την εκμάθηση να σκέφτονται και περιγραφικά και θεωρητικά, και την εφαρμογή αυτής της γνώσης στη δική τους εμπειρία.

Η εμπειρία μου, ως καθηγητής και ερευνητής, μου έχει παράσχει τη μοναδική ευκαιρία να αντιμετωπίσω τη μάθηση μέσα από την ενεργό δράση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αυτές οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας είναι πολύ σημαντικές στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Και οι δύο μέθοδοι εμπεριέχουν μια διαλογική, «διαδραστική» διαδικασία μέσω της χρήσης εργαλείων όπως είναι η μικρή ομάδα εργασίας, οι μελέτες περιπτώσεων, τις συζητήσεις και τα γραπτά κείμενα με σκοπό να ενθαρρύνουν τις οδούς της κρίσιμης σκέψης. Ως καθηγητής και ερευνητής της διεθνούς πολιτικής, έχω διαπιστώσει ότι αυτά τα εργαλεία μου έχουν δώσει τον τρόπο να βοηθήσω τους σπουδαστές να αντιληφθούν καλύτερα το αντικείμενο της γνώσης. Πιστεύω ότι οι διαλέξεις, η ενεργή μάθηση, οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που βασίζονται στην επίλυση προβλημάτων, και οι τεχνολογικές εφαρμογές (τα πολυμέσα, οι πληροφορίες του Διαδικτύου) είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την πανεπιστημιακή γνώση.

Σχεδίασα τις σειρές των μαθημάτων μου με την προσπάθεια να προσαρμόσω τη μελέτη του κόσμου στα γεγονότα που πραγματικά εκτυλίσσονται σε αυτήν. Για να συμβαδίσει με τους χρόνους, ο κόσμος που διδάσκουμε πρέπει να συνδεθεί με τον κόσμο που υπάρχει στην πραγματικότητα.

Ως καθηγητής, προκαλούμαι να ενσωματώσω τη δική μου εκπαιδευτική φιλοσοφία και διανοητικό ενδιαφέρον, που αποτελεί το μοχλό της έρευνάς μου στις διεθνείς σχέσεις, σε θετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες για τους σπουδαστές του πανεπιστημίου Οι πρόοδοι στην τεχνολογία και την έρευνα για τις αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας εμφανίζουν νέα σύνορα στους πανεπιστημιακούς δασκάλους, όμως αυτά τα εργαλεία είναι χωρίς νόημα εάν αποσυνδεθούν από την αποστολή της εκπαίδευσης —δηλαδή να υπηρετεί τους σπουδαστές και την κοινωνία. Πάντοτε έχω ως γνώμονα ότι η αυτή η αποστολή που θα συνεχίσει να εστιάζει τη διδασκαλία μου.

II. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ/ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

A. Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Πιο κάτω περιλαμβάνεται ένας κατάλογος εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχω ήδη διδάξει, έχω κάνει έρευνα, ή έχω το ενδιαφέρον να διδάξω στο μέλλον. Όλες οι κατηγορίες που σημειώνονται αφορά τις περιοχές όπου αυτή την περίοδο πραγματοποιώ έρευνα ή εστιάζονται στην εμπειρία μου στον οικείο τομέα της πολιτικής επιστήμης.

Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων (οποιοδήποτε επίπεδο)

Το Διεθνές Σύστημα: γιατί φθάνει σε μια νέα ιστορική καμπή (σειρά ειδικευμένων μαθημάτων για προχωρημένο επίπεδο)

Επανάσταση και Αντεπανάσταση στο Σύγχρονο Κόσμο (σειρά ειδικευμένων μαθημάτων για προχωρημένο επίπεδο)

O Ιμπεριαλισμός στη Θεωρία και στην Πράξη (σειρά ειδικευμένων μαθημάτων για προχωρημένο επίπεδο)

Παγκοσμιοποίηση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες. (σειρά ειδικευμένων μαθημάτων για μέσο-προχωρημένο επίπεδο)

Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική: Ο ηγεμονικός ρόλος της στον αναρχικό κόσμο (για οποιοδήποτε επίπεδο)

B. Περιγραφή Προγράμματος και Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

Θεωρίες των διεθνών σχέσεων: Αυτή η σειρά μαθημάτων εισάγει τους παράγοντες και τη θεωρία των διεθνών σχέσεων. Θα μελετήσουμε τρεις τύπους θεωρίας: Το ρεαλισμό, το νεορεαλισμό και το σχετικισμό προκειμένου να αναλύσουμε τις πολιτικές, οικονομικές, ιστορικές και κοινωνικές δυνάμεις που ενθαρρύνουν τη διεθνή σύγκρουση και συνεργασία. Κατόπιν, θα αξιολογήσουμε τους παράγοντες πο���� οδηγούν στην αλλαγή στο διεθνές σύστημα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στην καίρια μελέτη των σημαντικότερων εργασιών πάνω στη θεωρία των διεθνών σχέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα γίνει στο Θουκιδίδη, τον κλασσικό θεωρητικό των διεθνών σχέσεων και τον πατέρα του πολιτικού ρεαλισμού, ο οποίος διαδραματίζει βασικό ρόλο στην τρέχουσα ισορροπία των θεωριών της εξουσίας. Θα εξετάσουμε τη σχετικότητα του Θουκιδίδη για την κατανόηση των σύγχρονων διεθνών σχέσεων. Θα δούμε ότι μας παρέχει τα εργαλεία που αναλύουν, σε βάθος, τη διεθνή πολιτική και τη στρατηγική συμπεριφορά των εθνικών κρατών.

Το Διεθνές Σύστημα: Επειδή το γενικό θέμα του Διεθνούς Συστήματος είναι και ασαφές και απέραντο, περιορίζω το πεδίο εστίασής μου σε δύο ευδιάκριτες περιοχές: την ιστορία και τη θεωρία του παγκόσμιου συστήματος. Το πρώτο αφορά στο ποια είναι η κατευθυντήρια δύναμη πίσω από την ιστορική αλλαγή από τη μια κοινωνικο-οικονομική-πολιτική δομή σε μιαν άλλη, πώς επέτυχε την παρούσα κατάστασή της, που φαίνεται ότι οδηγείται και γιατί. Το τελευταίο εξετάζει τις θεωρίες της παγκόσμιας πολιτικής που επιτρέπουν σε μας να κατανοήσουμε το μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα. Αυτές οι θεωρίες είναι η θεωρία του πολιτικού ρεαλισμού και η θεωρία του σχετικισμού. Η θεωρία της σχετικότητας μας παρέχει την εμπειρική εξήγηση του Διεθνούς Συστήματος. Επιτρέπει σε μας να κατανοήσουμε αυτήν την διαδικασία, και πώς αναπτύσσεται η νέα τάξη μέσα στην παλαιά. Και τελικά, θα εξετάσουμε πώς η υπάρχουσα κοινωνικο-οικονομική-πολιτική δομή πλησιάζει με γοργό βήμα ένα νέο ιστορικό στάδιο. Οι σπουδαστές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις βασικές πληροφορίες στο πρώτο μέρος των μαθημάτων για να εξετάσουν με κριτικό τρόπο τη θεωρία του σχετικισμού. Κατόπιν, θα εφαρμόσουν τη θεωρία στις δικές τους εμπειρίες για να μελετήσουν τα σύνθετα κοινωνικά και ιστορικά φαινόμενα. Αναμένεται ότι μέσω αυτής της διαδικασίας οι σπουδαστές θα αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας του τρέχοντος διεθνούς πολιτικού και οικονομικού συστήματος. Και στη συνέχεια, αναμένεται ότι αυτό θα βοηθήσει τους σπουδαστές να διατυπώσουν τα δικά τους “γιατί” έτσι ώστε να μπορέσουν να εξηγήσουν τις διεθνείς σχέσεις με έναν πιο αναλυτικό τρόπο.

Επανάσταση & Αντεπανάσταση στο Σύγχρονο Κόσμο: Ο βασικός στόχος είναι να γίνουν κατανοητά τα θέματα των επαναστατικών κινημάτων ως και των κινημάτων της αντεπανάστασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό των συντηρητικών στοιχείων κάθε επανάστασης και αντεπανάστασης, δηλ. ποια είναι τα αμοιβαία αποκλειστικά συμφέροντα και των δύο φατριών, ποια θέση και τα δύο κινήματα προσπαθούν να υπερασπίσουν, ποιος είναι ο επικεφαλής και ποιος ακολουθεί κατά τη διάρκεια της βίας, ποιες ο ρόλος της πολιτικής και της ιδεολογίας. Και τελικά, καταδεικνύεται ότι η εκφραζόμενη πολιτική είναι συντηρητική ύστερα από την εξέταση της ρωσικής και της κινεζικής επανάστασης.

Στο πλαίσιο της σειράς των μαθημάτων επισημαίνεται ότι η εκπαιδευτική έρευνα πρέπει να ξεκινήσει με το να θεωρηθεί ως δεδομένη μια ξεκάθαρη λογική στις τοποθετήσεις και τις δραστηριότητες των επαναστατών, καθώς επίσης και στις τοποθετήσεις και τις δραστηριότητες των αντεπαναστατών, ή εκείνων που διστάζουν να πάρουν θέση στο θέμα. Η εκπαιδευτική έρευνα πρέπει να αρχίσει με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κάτι το μοναδικό και δυνάμενο να προσδιοριστεί σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα των προ-επαναστατών που τους προτρέπει να επαναστατήσουν. Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά στοιχεία συμφέροντος που υποστηρίζουν την επαναστατική φατρία, και η ιδεολογία/η φιλοσοφία τους αποτελεί τα σχέδια για την υπεράσπιση της θέσης τους καθώς εκτυλίσσονται τα γεγονότα. Εξετάζοντας οποιαδήποτε επαναστατικό ή αντεπαναστατικό κίνημα, θα διαπιστώσουμε ότι μερικοί άνθρωποι διαδραματίζουν έναν ηγετικό ρόλο. Παραδείγματος χάριν, εάν εξετάζουμε οποιαδήποτε επανάσταση, θα είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε κατά πόσον οι ηγέτες του ίδιου του κινήματος είχαν να υπερασπιστούν θέσεις ελίτ. Έχουμε παρατηρήσει σε ό,τι αφορά τα άτομα που διατηρούν θέσεις ελίτ ότι αυτόματα λειτουργεί η υπόθεση ότι θα διατηρήσουν εκείνες τις θέσεις ελίτ. Επιπλέον, καθένας μας ξεκινά με την υπόθεση ότι θα διατηρηθεί η οικονομική και κοινωνική τους δυναμική. Επομένως, εάν είστε μέλος μιας επαναστατικής ομάδας, και κατέχετε εκείνες τις θέσεις ελίτ, θα αγωνιστείτε να διατυπώσετε μια φιλοσοφία/ιδεολογία, το σχέδιο της επανάστασης, για να οδηγήσετε την επανάσταση. Αυτόματα, πιστεύουν συνειδητά ότι πρέπει να ελέγξουν εκείνη την επανάσταση επειδή εάν δεν την ελέγξουν, δεν θα διατηρηθεί η δική τους θέση ελίτ. Ο στόχος τους θα είναι λοιπόν, σε αυτήν την περίπτωση, να βοηθήσουν τους φτωχούς. Αλλά, μπορεί να επισημανθεί, παραδείγματος χάριν, ότι εάν εξετάζουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους ηγέτες, αυτοί αντιπροσωπεύουν εκείνους τους επαγγελματίες που σε χρόνους μη-κρίσης είναι οι πλέον συντηρητικοί. Πως ξαφνικά αυτοί οι άκρως συντηρητικοί άνθρωποι γίνονται αρχιεπαναστάτες; Είναι η αδυναμία τους να διατηρήσουν την κοινωνική τους θέση χωρίς να γκρεμιστούν οι παλαιές δομές. Είναι εκείνο το συμφέρον τους που τους οδηγεί εκεί.

Ομοίως, υπάρχει κάτι το μοναδικό και ευπροσδιόριστο για τα ενδιαφέροντα των αντεπαναστατών που τους οδηγούν στο αντίθετο συμπέρασμα. Παραδείγματος χάριν, τα κύρια κοινωνικοοικονομικά στοιχεία των αντιπάλων που διαθέτουν την κυρίαρχη δύναμη, και επιπλέον ενστερνίζονται αναλύσεις, οι οποίες χρησιμεύουν για να υπερασπίσουν τα άμεσα συμφέροντά τους. Επομένως, τα συμφέροντα και των δύο φατριών εμφανίζονται να γίνονται αμοιβαία αποκλειστικά. Κατά συνέπεια, όταν κοπάσει η επαναστατική βία, οι ηγέτες εδραιώνουν το αιτιολογικό υπόβαθρο για τη διατήρηση της δύναμης της απαραίτητης για την υπεράσπιση της δικής τους θέσης ελίτ. Επίσης, βλέπουμε ότι ορισμένοι άνθρωποι διατηρούν τα συμφέροντά τους με την μη συμμετοχή στην επανάσταση ή στην αντεπανάσταση.

Μόλις αναπτύξουμε τα βασικά στοιχεία της θεωρίας, συνηθίζεται να γίνεται μια ανάλυση του γιατί η εκφραζόμενη πολιτική είναι συντηρητική ύστερα από την εξέταση της ρωσικής και της κινεζικής επανάστασης. Εξηγώ ότι η ρωσική και η κινεζική επανάσταση ισοπέδωσαν τις χαρακτηριστικές φεουδαρχικές κοινωνίες, και ότι εκείνα τα δύο έθνη συνέβαλαν στο να οδηγήσουν τη βιομηχανική ελίτ (κρατικό καπιταλισμό) σε πλήρη άνθιση. Περαιτέρω αναφερόμαστε στο ότι τα ενδιαφέροντα της Δύσης εξυπηρετήθηκαν αγνοώντας τις εμπειρικές διαδικασίες στην πράξη και στις δύο χώρες, ειδικότερα στη Ρωσία, μέσα από την υιοθέτηση της λέξης “κομμουνιστική” απειλή. Εξηγείται η βάση του συλλογισμού τους. Η θεωρία αποκαλύπτει επίσης τον εμπειρικό λόγο για τον ψυχρό πόλεμο. Αποκαλύπτει πώς ο ψυχρός πόλεμος εξυπηρέτησε το συμφέρον και της ανατολής και της δύσης.

Ιμπεριαλισμός στη Θεωρία και στην Πράξη: Στόχος μας είναι να γίνει κατανοητή η έννοια του ιμπεριαλισμού, η προέλευσή του, γιατί εμφανίζεται, ποιος ωφελείται και γιατί οι πολίτες των ιμπεριαλιστικών κρατών δεν διαμαρτύρονται. Θα εξετάσουμε τις θεωρίες του ιμπεριαλισμού που αναπτύχθηκαν από τους J.A.Hobson, V.I.Lenin και J.Schumpeter. Θα γίνει ιδιαίτερη ανάλυση στις διακρίσεις που γίνονται συνήθως μεταξύ της αποικιοκρατίας, της νεο-αποικιοκρατίας και του ιμπεριαλισμού, στην προέλευση του σύγχρονου ιμπεριαλισμού, και στους τρέχοντες μετασχηματισμούς του στο πλαίσιο των σχέσεων του Πρώτου και του Τρίτου Κόσμου.

Παγκοσμιοποίηση: Προκλήσεις & Ευκαιρίες: Τον ενδιαφέρον εστιάζεται στην εμπειρική διαδικασία του τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση, και γιατί και πώς εμφανίζεται. Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι απειλές σε αυτόν τον διεθνοποιημένο κόσμο; Βλέπουμε ότι είναι εν εξελίξει ο τρέχων κύκλος της παγκοσμιοποίησης από το τέλος του ψυχρού πολέμου. Τα εμπειρικά αποδεικτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του αρχίζουν να συσσωρεύονται. Προβαίνω σε εκτιμήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης στην παγκόσμια οικονομία, συνολικά, στις αναπτυσσόμενες χώρες και περιοχές, και στους ανθρώπους που ζουν μέσα στην ένδεια εξετάζοντας τις οικείες ευκαιρίες και προκλήσεις. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σειράς των μαθημάτων υπογραμμίζονται οι εθνικές και διεθνείς νέες απειλές, όπως η άνιση κατανομή του πλούτου, η διεύρυνση του εισοδηματικού χάσματος, η ένδεια, η ανισότητα, οι εθνολογικές συγκρούσεις, η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, και η παγκόσμια πείνα. Τελικά, εξετάζεται το πώς αυτή η αλλαγή μέσα στο σύστημα προετοιμάζει ένα νέο ιστορικό στάδιο και τα μέσα επιτυχίας του. Ως αποτέλεσμα, ο στόχος εδώ είναι να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τις βασικές έννοιες των γεγονότων που εκτυλίσσονται έτσι ώστε μπορούμε έπειτα να τις εφαρμόσουμε στην εμπειρία μας δεδομένου ότι εισερχόμαστε σε έναν πολύ διαφορετικό κόσμο.

Αμερικανική Εξωτερική πολιτική: Ο ηγεμονικός ρόλος της στον άναρχο κόσμο: Ο στόχος μας είναι να αναλύσουμε τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την σημερινή Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική. Ο σκοπός είναι να αξιολογηθεί ο ηγεμονικός ρόλος των ΗΠΑ μετά από την κατάρρευση της π��ώην Σοβιετικής Ένωσης. Κατά συνέπεια, μελετάμε και συζητάμε την ανάλυση της διαμόρφωσης και της εφαρμογής της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Κατόπιν, εξετάζουμε πώς και γιατί πραγματοποιείται η λήψη αποφάσεων , και τελικά, πώς χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ ο πολιτικός προγραμματισμός στο πλαίσιο του ηγεμονικού της ρόλου που παίζει αυτήν την περίοδο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Member of International Hellenic Association (USA)

Μέλος της American Political Science Association

‘Ηταν μέλος της Demokritos Society of America (Think-Tank)
Ιστοσελίδα: http://www.DEMOKRITOS.ORG

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Παρουσιάσεις στα Πανεπιστήμια του Berkeley, Stanford, University of los Angeles, Hoover Institute και σε άλλα τμήματα στρατηγικών μελετών.
Δίδαξε, διεύθυνε σεμινάρια και πραγματοποίησε ερευνητικές εργασίες στο Institute of East Asian studies (Ινστιτούτο Ανατολικών Ασιατικών Σπουδών) του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ, στο Τμήμα Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου του Σακραμέντο, στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φραντσίσκο, όπως επίσης υπήρξε σύμβουλος Τομέα των σπουδαστών του Πανεπιστημίου του Λος Άντζελες. Επίσης, δίδαξε στη Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας στην Αθήνα, Ελλάδα, το θέμα «Γεωστρατηγική στην Ευρασία και ο Ελληνικός Χώρος στην Ανατολική Μεσόγειο» μεταξύ των ετών 1997-98.

Υπηρέτησε ως Τεχνικός ως και Σύμβουλος Διασύνδεσης του Rust International Corporation, μεταξύ των ετών 1997-2002.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

«Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στον πολιτισμό και στα ΜΜΕ» ομιλία, που παρουσίασε στα New Effective Media (Euronem), στο Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 5 Μαρτίου 2001.

«Η Οδός της Οικονομίας, μετά το Ευρώ και ο ρόλος των μικρών επιχειρήσεων», Αθήνα, 8 Ιούνιο 2001.

Ο Ευρωπαίος Πολίτης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα»,συνάντηση του Euronem, Αθήνα, 8 Ιανουαρίου, 2001.

«Γεωστρατηγική στην Ευρασία», παρουσία στη Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας, διεύθυνση εκπαίδευσης, Αθήνα, Ελλάς, 9 Οκτωβρίου 1997.

«Η αναβίωση τις Ιεράς Ολυμπιακής Εκεχειρίας, παρουσία στην Ελληνική Ομοσπονδία Τένις, Αθήνα, Ελλάς, 15 Απριλίου 1999.

«Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, ο στρατηγικός σχεδιασμός της στην Ευρασία και στην Ανατολική Μεσόγειο», Ελληνική Κρατική Τηλεόραση, NET, Πρόγραμμα «Ανιχνεύσεις», 19-1-2001.

«Παγκοσμιοποίηση, οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις στις σημερινές κοινωνίες», Ελληνική Κρατική Τηλεόραση, NET, πρόγραμμα της “Euronem,”Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2000.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

• Υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος του “New Effective Media” (Euronem) από το 1999 έως το 2003. Η Euronem είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συστήθηκε το Νοέμβριο 1999. Οι στόχοι της Euronem κυρίως εστιάζονται στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Πληροφόρηση, την ενασχόληση με θεσμικού χαρακτήρα θέματα, την οικονομία, την τεχνολογία, όπως επίσης και τη δημιουργία μιας σειράς από σύντομες ραδιοτηλεοπτικές παρουσιάσεις, αναφορικά με θέματα που ασχολούνται κυρίως με την «Ευρώπη των πολιτών». Επιπλέον, οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, παράγει ειδικά ντοκιμαντέρ με βάση ερευνητικές εργασίες με Πανεπιστημιακές αρχές, όπως επίσης και συνέδρια με θέματα που αγγίζουν τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Παράλληλα, ασχολείται με τη διαμόρφωση των περιφερειακών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης και την πολιτιστική της ταυτότητα. Στα μέλη της περιλαμβάνονται ο Sir Brian Unwin, πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθηγητές, οικονομολόγοι, δικηγόροι, Δημοσιογράφοι και επιστήμονες διαφορετικών κλάδων.

• Υπήρξε επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας, τον Απρίλιο του 1999, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τένις σχετικά με την «Αναβίωση της Ιεράς Εκεχειρίας». Αυτή η έρευνα στόχευε στην ανάπτυξη της Ολυμπιακής κουλτούρας και την προώθηση των ανθρώπινων αξιών, όπως είναι η ειρήνη, η φιλία, η αδελφοσύνη, και η έντιμος ανταγωνισμός. Αυτή η εργασία έγινε ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004.

• Έχει ταξιδέψει διεξοδικά σε πολλές χώρες του «Τρίτου Κόσμου» για έρευνες σχετικά με τις επαναστάσεις και τις αντεπαναστάσεις ως και τις επιπτώσεις των ξένων συμφερόντων στις χώρες αυτές.

• Έχει παραμείνει για κάποιο διάστημα στην Κίνα υπεύθυνος της έρευνας πάνω σε θέματα Διακυβέρνηση και Πολιτικές στη Βορειοανατολική Ασία, αναλύοντας την πολιτική δομή, πολιτισμό, οργάνωση αστικών και αγροτικών κοινοτήτων, και την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας.

• Ο Νίκος Λ. Μωραΐτης υπήρξε ο πρώτος Ελληνοαμερικανός που έτρεξε μαζί με την Αμερικανική ομάδα στο μαραθώνιο και στα 10.000 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980. Υπήρξε μέλος του San Fernando Valley Track Club, και ήταν κάτω από την άμεση καθοδήγηση των προπονητών του Laszlo Tabori του Los Angeles Track Club και Bill Squires του Boston Track Club. Έτρεξε σε χρόνο 28:14 απόσταση 10 χιλιομέτρων δοκιμαστικά στο Boston state college και 2:16 για το μαραθώνειο. Έκανε προετοιμασία πάνω από έξι χρόνια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 δοκιμάζοντας τις ανθρώπινες δυνατότητες έναντι της επίπονης άσκησης. Αυτό περιλάμβανε σκληρή εργασία, πειθαρχία, σκληρή εκπαίδευση, με στόχο τη βελτίωση, την αύξηση της ταχύτητας και την ενίσχυση της ειλικρίνειας και της απλότητας. Όλη αυτή η σκληρή πνευματική και φυσική εργασία του δίδαξε τη σημασία της ανάπλασης του εαυτού μας, μέσα από την ανακάλυψη του πραγματικού μας εαυτού, της αυτοπεποίθησης και της συνειδητοποίησης της σημασίας της δραστηριοποίησης, των ανθρώπινων αξιών και του ευ αγωνίζεσθαι.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. The Nature of the Korean problem. (A) Relationship between the two Koreans and their major powers supporters. (B) Relations between the two Koreas and the major powers today. (C) North-South relations and the questions of unification or hostility.

2. The American successful occupation of Japan and political-strategic and economic factors in American- Japanese alliance.

3. Managing an Alliance: US-Japanese Relations.

4. Contemporary Issues in U.S.-Japanese Relations.

5. China After Mao.

6. Karl Marx and Maz Weber: Two Perspectives upon the West’s Development from 16th Century on.

7. Το Διεθνές Πολιτικο-οικονομικό σύστημα: Η διατήρηση του status quo ως κινητήρια δύναμη της ανθρώπινης και ιστορικής διαδικασίας.

8. Συγκριτικά ανάλυση του Πολιτικού Συστήματος: Θεωρίες των κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών.

9. Ο Μαρξ στο Σύγχρονο Κόσμο: η κρίση του Καπιταλισμού στον 21ο Αιώνα.

10. Διαλεκτική υλιστική ανάλυση του Ψυχρού Πολέμου

11. Ο ρόλος των ΗΠΑ στην Άπω Ανατολή

12. Συγκριτικός Κομμουνισμός

13. Επανάσταση και Αντεπανάσταση στο Σύγχρονο Κόσμο

14. Ο Δρων Κρατικός Οργανισμός

15. Συγκριτική Ανάλυση των Μαρξιστικών-Λενινιστικών Καθεστώτων.

16. Διακυβέρνηση και πολιτικές στην Βορειοανατολική Ασία.

17. Πολιτική Οικονομία.

18. Οι κοινωνικοί διαλογισμοί του Max Weber και του J .A. Schumpeter.

19. Η Ρωσική Επανάσταση: Εμπειρική Ανάλυση.

20. Εμπειρική Ανάλυση της Επανάστασης του El Salvador.

21. Ιμπεριαλισμός, Πως και γιατί, εμπειρική ανάλυση.

22. H Κινεζική Επανάσταση: Εμπειρική Ανάλυση.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

1. Το Διεθνές Πολιτικο-οικονομικό σύστημα: Η διατήρηση του status quo ως κινητήρια δύναμη της ανθρώπινης και ιστορικής διαδικασίας.

Σύνολο σελίδων300. Ξεκινά την έρευνά του από το παρελθόν, αιτιολογώντας όλα τα βήματα της εξέλιξης, προτείνοντας τη χρήση κάθε ειδικής παραγωγικής διαδικασίας διότι η ιστορία κινείται προς τα εμπρός μέσα από μια σειρά από αναπόφευκτα βήματα. Προβάλλονται ιστορικά γεγονότα για την κατανόηση της ομοιότητας και της ανάγκης αυτών των ιστορικών αλλαγών που έλαβαν χώρα. Προκειμένου να προσδιοριστεί αυτό, εξηγούνται οκτώ μελέτες περιπτώσεων προκειμένου να αποκαλυφθεί η αναγκαιότητα και το συμφέρον της ιστορικής εξέλιξης που μας έφερε από την κοινωνία των κυνηγών – συλλεκτών, στην ημι-νομαδική δουλοκτητική κοινωνία, στην κοινωνία της αγροτικής (φεουδαλικής) ελίτ, στην κοινωνία της βιομηχανικής ελίτ (καπιταλισμός), στη Ρωσική και την Κινεζική Επανάσταση, στην «ιστορική αναγκαιότητα» του Χιτλερικού Φασισμού, στον Ψυχρό Πόλεμο έως το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Εξηγείται ότι η κινητήριος δύναμη αυτών των ιστορικών αλλαγών είναι η ίδια σε κάθε περίπτωση. Με άλλα λόγια, η ιστορική εξέλιξη προκύπτει από τη διαλεκτική σύγκρουση συμφερόντων. Διαπιστώνεται πως και γιατί όλες αυτές οι αλλαγές έλαβαν χώρα, και για την αιτία που οδήγησε στη δημιουργία της εποχής της παγκοσμιοποίησης, δίνοντας μιαν εμπειρική επεξήγηση που περιγράφει τις ιδέες των ομάδων/κοινωνιών/τάξεων/εθνών που προκύπτουν από τις πραγματικές εμπειρίες/συμφέροντα των μελών τους.
Οι μεγάλες αλλαγές στην ιστορία, σχεδόν χωρίς καμιά εξαίρεση, κατευθύνθηκαν μέσα από την ανάγκη του ανθρώπινου γένους να διατηρήσει τα συμφέροντά του. Το κεφάλαιο 1 αναφέρεται στο πως έγιναν προοδευτικά βήματα στο πλαίσιο των παραγωγικών διαδικασιών (συστημάτων). Είναι αυτές οι μη επαναστατικές εξελίξεις –ως αποτέλεσμα της επιθυμίας για τη διατήρηση των συμφερόντων – που προετοιμάζουν τις νέες ιστορικές αλλαγές και τα μέσα για την επίτευξή τους. Θεωρεί τη μετάβαση από τη μια παραγωγική διαδικασία στην άλλη ως πρόοδο διαφορετικού μεγέθους των αλλαγών του συστήματος, εντός του οποίου πραγματοποιούνται. Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στο πως η θεωρία αυτή μας βοηθάει να αποκαλύψουμε την εμπειρική αναγκαιότητα αυτών των γεγονότων και των συνεπειών τους. Στο Κε��άλαιο τρία αναλύεται το πολύπλοκο θέμα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης μέσα από τον επιτονισμό της φύσης και των συνεπειών της. Στο Κεφάλαιο 4 μελετώνται τα εμφανιζόμενα προβλήματα και το χάσμα μεταξύ εκείνων οι οποίοι συμμετέχουν και εκείνων που δε συμμετέχουν στην παγκοσμιοποίηση. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται το κατά πόσον το παρόν θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές ή κατάλληλο για τη διακυβέρνηση όπως επίσης και για τη διακρίβωση των εμφανιζομένων θεσμικών κενών. Όμως, το βασικό θέμα συνίσταται στη διερεύνηση του πως οι υπάρχοντες κανόνες χρειάζεται να τροποποιηθούν ή οι υπάρχοντες θεσμοί χρειάζεται να αναδομηθούν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις παρούσες ανάγκες διαχείρισης της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής και στην ενδεχόμενη σύσταση νέων θεσμών. Παράλληλα, εκτιμάται το πόσο είναι αναγκαίο για την ύπαρξη μιας εμπεριστατωμένης αναδιάρθρωσης της διεθνούς οικονομικής αρχιτεκτονικής δομής προκειμένου η τελευταία να συνάδει περισσότερο με τη διεθνή πραγματικότητα. Εν περιλήψει, στόχος αυτής της έρευνας είναι να εντοπισθεί η «φυσική αναγκαιότητα» των γεγονότων και να καταδειχθεί το γιατί πρέπει να συμβούν αυτά, όπως συνέβησαν. Οι εκτιμήσεις του γίνονται, κατά κύριο λόγο, με βάση αυτά τα οποία στην πραγματικότητα τεκταίνονται (μέσα από τις εμπειρικές πρακτικές) και λιγότερο μέσα από την αιτιολόγηση των πολιτικών (ιδεών) που διατυπώνονται από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Δηλώνει ότι παγκοσμιοποίηση είναι αυτό ακριβώς που γίνεται στην πραγματικότητα. Και το κεντρικό θέμα της όλης επιχειρηματολογίας του είναι ότι ο μοχλός εκείνος που σήμερα προκαλεί την παγκοσμιοποίηση είναι ο ίδιος με εκείνον των ιστορικών αλλαγών που έφερε τους ανθρώπους από την αρχέγονη κοινωνία των κυνηγών – συλλεκτών στη σημερινή κοινωνία.
Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που είναι παράλληλα περίπλοκα, επίκαιρα και σημαντικά. Προσπαθεί να ασχοληθεί με αυτά μέσα από εκτεταμένη, με πληθώρα τεκμηρίωσης, και ιδιαίτερα ακαδημαϊκού τύπου προσέγγιση. Θέλει να καταστήσει ξεκάθαρη την επιχειρηματολογία του στον αναγνώστη: ότι δηλαδή η προσπάθεια διατήρησης των συμφερόντων είναι εκείνη η οποία οδηγεί στις παγκόσμιες εξελίξεις, και κατά συνέπεια ο ίδιος ή η ίδια θα μπορέσει στη συνέχεια να εκτιμήσει κατά πόσο η υπόθεσή του καταδεικνύεται ότι εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση ή θα πρέπει να τύχει σοβαρών επιφυλάξεων.

2. Συγκριτική ανάλυση του πολιτικού συστήματος: Θεωρίες των κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών.

Σύνολο σελίδων 339. Προσπαθεί να προσδιορίσει το θεωρητικό υπόβαθρο και κανόνες, όπως επίσης και το πλέγμα των ιστορικών στρατηγικών εξελίξεων και των κοινωνικών οργανισμών και ενεργειών όπως αυτές μελετήθηκαν από τους πιο κάτω συγγραφείς: Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim, Karl Polani, A. Gerschenkron, Karl Deutsch, Frank Schurman, Barrington Moore, Joseph A. Schumpeter και S.P. Huntington.
Αναλύονται τα ακόλουθα: ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που τους διαφοροποιεί, ποιοι είναι οι διαφορετικοί κανόνες που προτείνουν, όπως επίσης και ποιες είναι οι διαφορετικές θεωρήσεις τις οποίες υιοθέτησαν μέσα από τις οποίες κατέληξαν σε ένα κοινό σύνολο προβλημάτων. Στο σημείο αυτό, γίνονται δύο πράγματα. Το ένα συμβάλλει στο συσχετισμό του ενός συγγραφέα με τον άλλο. Ενώ το δεύτερο, μας βοηθάει στην ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας μας σχετικά με το ιστορικό στρατηγικό σύνολο της κοινωνικής εξέλιξης του Δυτικού Κόσμου, και μέσα από αυτή την εξέλιξη της Δύσης να κατανοήσουμε την ιστορία των τελευταίων 200 ετών. Κατά συνέπεια, επιτυγχάνονται τρία πράγματα. Πρώτον, μελετούμε εκείνες τις γενικές εξελίξεις που δίνουν το στίγμα τους τα τελευταία 150 χρόνια, το τι συνέβη στη Δύση και ποιες είναι οι επιπτώσεις που επέτυχαν αυτές οι εξελίξεις του Δυτικού κόσμου μέχρι σήμερα. Και η σημασία σχετικά με όλους αυτούς τους συγγραφείς είναι το πώς οι ίδιοι αντιλήφθηκαν και πως εξήγησαν την εμφάνιση της συγκεκριμένης μορφής της οργάνωσης της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Δεύτερον, ερμηνεύουμε την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή που εμφανίζεται σε αυτές τις χώρες. Και τρίτον, αυτό που οι συγκεκριμένοι αυτοί θεωρητικοί ερεύνησαν ήταν η σχέση που εμφανίστηκε μεταξύ αυτών των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών θεσμών.

3. Ο Μαρξ στο Σύγχρονο Κόσμο: η κρίση του Καπιταλισμού στον 21ο Αιώνα.

Σύνολο σελίδων 198. Η παρούσα εργασία συμβάλλει σε μια πρακτική προσέγγιση της επιστημονικής θεωρίας του Μαρξ. Εξετάζει τη γενική θεωρεία του Μαρξ περί ιστορικών αλλαγών. Καταδεικνύει επίσης τη σημασία του στοιχείου του συντηρητισμού που διέπει την πολιτική μέσα από τη θεώρηση της Ρωσίας και της Κίνας. Πως οι ελίτ δικαιολόγησαν τη διατήρηση του καθεστώτος των ελίτ μέσα από τις Μαρξιστικές προτάσεις, πως και γιατί ο Μαρξ συμπέρανε ότι θα προέκυπτε μια σοσιαλιστική υπέρμαχος της κοινωνικής και οικονομικής εξίσωσης κοινωνία. Αφενός εστιάζει το ενδιαφέρον στις επιπτώσεις της ερμηνείας της Γενικής Θεωρίας μέσα από τη σχετικιστική ή την αντίληψη της αντικειμενικής ουδετερότητας για την εδραίωση της συλλογιστικής του, καθώς επίσης, και το σημαντικότερο, στις πρακτικές εφαρμογές και των δύο ερμηνειών σε ό,τι αφορά την άσκηση των επιμέρους πολιτικών. Περαιτέρω, ξεκινά να δίνει απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα του τύπου «ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός ήταν η μοναδική δυναμική πρόκληση έναντι του καπιταλισμού», και επεξηγεί το γιατί το Ρωσικό, Κινεζικό και το Σύστημα των Ανατολικών χωρών δεν υπήρξαν ποτέ κομμουνιστικά συστήματα. Στη συνέχεια, προχωρά σε διάφορες εφαρμογές, μέσα από την εμπειρική ανάλυση, της διεθνούς οικονομικής κρίσης, της προέλευσης της, και του μεγέθους της. Εξετάζονται τα στοιχεία που προκαλούν τις κρίσεις. Ποιος είναι ο τελικός στόχος του πολιτικού όντος, ποιοι είναι οι κίνδυνοι του μέλλοντος. Και, τέλος, το αναφέρεται στην ανάπτυξη της μεταβιομηχανικής εποχής μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα ως συνέπεια των αυτοκαταστροφικών μηχανισμών που ενέχονται σ’ αυτό. Κατά συνέπεια, ο στόχος αυτού του δοκιμίου είναι τετραπλός: η επισκόπηση της θεωρίας του Μαρξ σχετικά με την επαναστατική πρόοδο, η εκτίμηση του πως και γιατί ερμηνεύθηκε αυτή η θεωρία και εφαρμόστηκε σε υποανάπτυκτα κράτη, η αξιολόγηση της θεωρίας του Μαρξ σε σχέση με τη δική μας κατάσταση περιορίζοντάς την σε ένα σύνολο ενεργειών που φαίνεται ότι αντικατοπτρίζουν τη λογική των εμπειριών της βιομηχανικής ελίτ των δικών μας κρατών, και η εφαρμογή αυτών των αξιωμάτων στην ανάλυση της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής κρίσης.

4. Διαλεκτική υλιστική ανάλυση του Ψυχρού Πολέμου.

Σύνολο σελίδων 105. Ο αντικειμενικός στόχος αυτού του δοκιμίου ήταν η διερεύνηση του Ψυχρού Πολέμου μέσα από τη χρήση της διαλεκτικής εμπειρικής ανάλυσης. Παρουσιάζεται μια διαλεκτική θεωρία για τη διερεύνηση της εμπειρικής αναγκαιότητας του Ψυχρού Πολέμου. Μέσα από αυτή την έρευνα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μέσα από τη χρήση της διαλεκτικής υλιστικής ανάλυσης καταδεικνύεται το πώς ο Ψυχρός Πόλεμος υπηρέτησε στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων και των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης. Η επεξήγηση σχετικά με τον Ψυχρό Πόλεμο που προκύπτει μέσα από αυτή τη μελέτη διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τις κλασικές φιλελεύθερες ερμηνείες και τις επικρατούσες ερμηνείες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η θέση αυτή υποστηρίζει ότι, αντίθετα με την ευρύτερα επικρατούσα άποψη που υποστηρίχθηκε τόσο από κυβερνητικά όσο και μη κυβερνητικά στελέχη (των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης), ο Ψυχρός Πόλεμος εξυπηρέτησε τα υλιστικά συμφέροντα και των δύο χωρών.

5. Ο Αμερικανικός Ρόλος στην Άπω Ανατολή.

Σύνολο σελίδων 327. Αυτή η έρευνα ερευνά και αναλύει τη γένεση των ΗΠΑ ως παγκόσμιας Δύναμης. Ξεκινά με πέντε θέματα. Το πρώτο αντιστοιχεί στο υπόβαθρο των Αμερικανικών πολιτικών και συμπεριφορών σε σχέση με την Ασία. Η γένεση των ΗΠΑ ως παγκόσμιας Δύναμης.
Δεύτερον, οι Αμερικανο-Ιαπωνικές σχέσεις. Το θέμα της Ιαπωνικής ηγεμονίας στην Ασία και η Αμερικανική αντίδραση. Πόλεμος και Κατάληψη: Εκτίμηση, Σύγχρονα θέματα σε σχέση με τις Αμερικανο-Ιαπωνικές σχέσεις.
Το τρίτο θέμα αφορά τις Αμερικανικές πολιτικές έναντι της Κορέας. Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει μια ιστορική αναδρομική των Αμερικανο-Κορεατικών σχέσεων, την Κατάληψη της Κορέας: τα προβλήματα στη δημιουργία του Κράτους της Κορέας, τον πόλεμο της Κορέας και τις μεταπολεμικές σχέσεις. Ένα άλλο θέμα είναι οι Αμερικανο-Κινεζικές σχέσεις. Το υπόβαθρο της κομμουνιστικής Εποχής – μια μελέτη των καίριων παραγόντων που διαμορφώνουν τις Αμερικανο-Κινεζικές σχέσεις. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι συνέπειές του – Η Εμφάνιση των Κινέζων Κομμουνιστών και η Αμερικανική πολιτική. Ανάσχεση μέσω της απομόνωσης – Η εμφάνισή τους, η εξέλιξη και η διαφοροποίηση. Και, Αμερικανοκινεζικές σχέσεις και προοπτικές τη δεκαετία του 1970. Το τελευταίο θέμα αναφέρεται στις πολιτικές των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ασία. Αυτό καλύπτει τις Φιλιππίνες – μια μελέτη περιπτώσεως στο πλαίσιο της Αμερικανικής αποικιακής πολιτικής και οι συνέπειές της. Ινδοκίνα και Αμερικανικές πολιτικές μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μια μελέτη και προοπτική σε ότι αφορά τις εναλλακτικές λύσεις των ΗΠΑ έναντι της Ασίας.

6. Συ��κριτικός Κομμουνισμός.

Σύνολο σελίδων 410. Σε αυτή την έρευνα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε δύο μεγάλες «κομμουνιστικές» κοινωνίες: Τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και την Πρώην Σοβιετική Ένωση. Η όλη προσπάθεια εστιάζεται στην κατανόηση των κοινών στοιχείων στο κομμουνιστικό σύστημα, και των στοιχείων που ποικίλουν σύμφωνα με το πολιτιστικό υπόβαθρο, το χρόνο της επανάστασης, το μέγεθος, ως και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και τυχαίων πολιτικών αποφάσεων.

Εδώ καταδεικνύονται οι μεγάλες διαφορές και συγκρίσεις. Καλύπτονται οι βασικοί στόχοι της ΛΔΚ και της πρώην ΕΣΣΔ. Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στους καίριους θεσμούς, ξεκινώντας από το κόμμα, συγκρίνοντας το κομμουνιστικό κόμμα της Κίνας με εκείνο της Ρωσίας, ποιες είναι οι διαφορές, ποια είναι η εξέλιξή του, η ηγεσία του, το είδος των Ελίτ που ανέβηκαν στην εξουσία, η δομή και η σχέση μεταξύ κόμματος και κράτους. Ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες των κρατικών θεσμών, και των ηγετικών ομάδων, στην οργανωμένη νεολαία, στις γυναίκες, στις οργανώσεις των χωρικών και η σχέση τους με την πολιτική δομή. Στη συνέχεια, ασχολείται με τη φύση της ηγεσίας, τι είδους άνθρωποι εμφανίστηκαν ως ηγέτες σε διαφορετικές εποχές κατά την εξέλιξη της ΛΔΚ και της πρώην ΕΣΣΔ. Και η εξάλειψη των ομοιοτήτων και διαφορών στην εξέλιξη των ελίτ μέχρι τα νεώτερα χρόνια. Ποιες ήταν οι τάσεις και οι μελλοντικές προοπτικές πάνω σε αυτή την αντίληψη. Υπάρχει επίσης και ένας λεπτομερές τμήμα που πραγματεύεται πλέον ειδικευμένα θέματα όπως τη γεωργία, βιομηχανία, τα βασικά επιτεύγματα του κομμουνιστικού συστήματος σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα και τα οικεία προβλήματα. Και πάλι, ποια υπήρξε η σχέση μεταξύ των αγροτικών πολιτικών της ΛΔΚ και της πρώην ΕΣΣΔ. Ποιες ήταν οι διαφορές και ποια τα αποτελέσματα. Όλα αυτά οδηγούν σε μιαν ανάλυση του ρόλου της ιδεολογίας σε κάθε κοινωνία: η θέση της, οι χρησιμότητές της, και η σχέση της με άλλες «πνευματικές» ή «δημιουργικές» δυνάμεις της κοινωνίας.

7. Επανάσταση και Αντεπανάσταση στο σύγχρονο κόσμο.

Σύνολο σελίδων 150. Η έρευνα και το διδακτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σχετικιστική θεωρητική ερμηνεία για πολιτική δράση. Ειδικότερα, σε σχέση με την επανάσταση, την αντεπανάσταση και τον πόλεμο. Παρόλον ότι η θεωρία έχει διάφορες εκφάνσεις, εμπεριέχει επαρκή λογική συνοχή προκειμένου να γίνει εύκολα κατανοητή. Αυτή η θεωρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εξηγηθεί ένα δεδομένο επαναστατικό και αντεπαναστατικό κίνημα. Ελέγχουμε τη θεωρία μέσα από τη σύγκριση των δομών της με τα τρέχοντα γεγονότα πολιτικής πάλης. Την εφαρμόζουμε για να ερμηνεύσουμε τη Ρωσική και την Κινεζική Επανάσταση, όπως επίσης και τις επαναστατικές και αντεπαναστατικές τρέχουσες διαδικασίες στην Κεντρική και Λατινική Αμερική, στη Μέση Ανατολή και την Αφρική ως και τις σύγχρονες τάσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο.

8. Ο Δρων Κρατικός Οργανισμός.

Σύνολο σελίδων 391. Το κρατικό οικοδόμημα είναι η πιο σημαντική πολιτική μονάδα στο σύγχρονο κόσμο. Η εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον στην προέλευσή του, στις σχέσεις με τις παραδοσιακές κοινωνίες, στα βασικά χαρακτηριστικά, όπως επίσης και στα διαφορετικά πρότυπα κρατών, στη σχέση μεταξύ ανάπτυξης του κράτους και εκσυγχρονισμού, στο ρόλο των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων στη διαδικασία διαμόρφωσης του κράτους και στις τρέχουσες προκλήσεις σχετικά με τον εθνικό προσδιορισμό της πολιτικής ζωής. Σε αυτή την έρευνα καλύπτονται οι εξής τομείς: Παραδοσιακές κοινωνίες, Φεουδαλισμός, Απολυταρχισμός, Προσδιορισμός εθνικού κράτους, Η σχέση της εκβιομηχάνισης με την εμφάνιση του εθνικού κράτους και οι μορφές του εθνικού κράτους στο σύγχρονο κόσμο, Η θεωρητική απεικόνιση του εθνικού κράτους, φιλελευθερισμός, Λενινιστικά καθεστώτα, Φασισμός ή Ναζισμός, Απολυταρχικά κράτη και Τρίτος Κόσμος (νεοαποικιοκρατία).

9. Συγκριτική Ανάλυση των Μαρξιστικών-Λενινιστικών Καθεστώτων.

Σύνολο σελίδων 410. Στόχος αυτής της έρευνας είναι δύο στοιχεία. Πρώτον, η μορφή της οργάνωσης και τα στοιχεία που τη διαφοροποιούν με άλλους τύπους πολιτικών οργανώσεων. Και δεύτερον, η κατανόηση της ανάπτυξής τους. Γιατί λαμβάνουν διάφορες μορφές σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας. Αναλύονται οι στρατηγικές ανανέωσης και επανάστασης, η πολιτική διαμάχη, η οργάνωσή τους, η ανάπτυξή τους και η σχέση τους με το μη Λενινιστικό φαινόμενο. Εξηγείται η πολιτική κουλτούρα. Και τέλος, καλύπτεται αυτό που βασικά ορίζεται ως πολυκεντρισμός, μέσα από τον οποίο νοείται η ύπαρξη πέραν του ενός, «στο κομμουνιστικό κίνημα». Αναλυτικότερα, η κατάσταση που επικρατούσε μετά την πρώην Σοβιετική Ένωση ήταν καλή σε αντιδιαστολή με τα άλλα «κομμουνιστικά» καθεστώτα που ήρθαν στην εξουσία. Τα βασικά στοιχεία που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα: Ιδεολογίες ελίτ και εθνικές στρατηγικές, Πολιτικές πράξεις, ιστορία της εξέλιξης των Λενινιστικών καθεστώτων, Μετατροπή, Εδραίωση, Συμπερίληψη (Περιχαράκωση), Πολιτικός ανταγωνισμός στις «κομμουνιστικές» χώρες, Πολιτική κουλτούρα στα «Μαρξιστικά-Λενινιστικά» καθεστώτα, Κομμουνιστικές Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωκομμουνισμός.

10. Διακυβέρνηση και πολιτικές στην Βορειοανατολική Ασία.

Σύνολο σελίδων 213. Μια ολοκληρωμένη έρευνα και ανάλυση σχετικά με την Κίνα. Καλύπτει την πολιτική ιστορία, την πολιτική δομή και την πολιτική κουλτούρα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Αυτή η μελέτη εξετάζει την αγροτική οργάνωση, την αστική οργάνωση, τη σύγχρονη Κινεζική πολιτική σκέψη, την πολιτική συμμετοχή, την πολιτική κοινωνικοποίηση, το εκπαιδευτικό σύστημα, την τέχνη και την κουλτούρα, την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, “πάλη διπλής κατεύθυνσης ” την οικονομική ανάπτυξη, τις αντιφάσεις μέσα στη σοσιαλιστική κοινωνία και το νομικό σύστημα αυτής της χώρας.

11. Πολιτική Οικονομία.

Σύνολο σελίδων 220. Έρευνα και ανάλυση σχετικά με τη λειτουργία του Διεθνούς Οικονομικού Συστήματος. Ειδικότερη έμφαση στο πως λειτουργεί μέσα στο σύγχρονο σύστημα η μακροοικονομία.


12. Οι κοινωνικοί διαλογισμοί του Max Weber και του J .A. Schumpeter..

Σύνολο σελίδων 44. Αυτή η έρευνα συγκρίνει και αντιδιαστέλλει τη θεωρητική επιχειρηματολογία και τους θεωρητικούς σχηματισμούς των Weber και Schumpeter σε σχέση με την οικεία ιστορική στρατηγική ανάπτυξη και δράσεις, εξετάζοντας το γενικό και βασικό σύνολο των ερωτημάτων που προβλημάτισαν αυτούς τους συγγραφείς, συμβάλλοντας στο συσχετισμό τους όπως επίσης καταδεικνύεται η ιστορική στρατηγική κοινωνική συγκυρία που επήλθε στη Δύση. Εδώ, το ενδιαφέρον μας, εστιάζεται σε τρεις τομείς: σε εκείνες τις γενικότερες εξελίξεις που έδωσαν τα τελευταία 150 χρόνια το ιδιαίτερο στίγμα τους, στο τι πράγματι συνέβη στη Δύση, και στις επιπτώσεις που προκάλεσαν αυτές εξελίξεις έως σήμερα.

13. Η Ρωσική Επανάσταση: Εμπειρική Ανάλυση.

Σύνολο σελίδων 140. Αυτή η αναλυτική έρευνα περιγράφει το πώς και το γιατί του βάρβαρου εναγκαλισμού της Σοβιετικής Ένωσης με το Φασισμό την εποχή του Στάλιν. Αναλύει επίσης το πώς η Ρωσική Επανάσταση ισοπέδωσε την τυπική Φεουδαρχική κοινωνία, και πως αυτό το έθνος δεσμεύτηκε να εδραιώσει τη δομή της βιομηχανικής ελίτ (κρατικός καπιταλισμός).

14. Εμπειρική Ανάλυση της Επανάστασης του El Salvador.

Μέσα από αυτή την έρευνα αναλύονται τα κύρια στοιχεία των κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων που υποστήριξαν τις οικείες επαναστατικές και αντεπαναστατικές διαμάχες.

15. Ιμπεριαλισμός, Πως και γιατί, εμπειρική ανάλυση.

Σύνολο σελίδων 130. Αυτή η μελέτη εστιάζει το ενδιαφέρον στα κλασικά δοκίμια σχετικά με τον ιμπεριαλισμό με έμφαση στο πως και το γιατί της εμφάνισής του. Πέρα από αυτό, πως ο όρος ιμπεριαλισμός σταδιακά κατέληξε να θεωρείται ως συνώνυμο της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Και επιπλέον, πρόσφατα, παρουσιάστηκε μια θεωρία ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ είναι εξίσου ιμπεριαλιστικά κράτη. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας εστιάζεται η προσοχή σε όλα αυτά τα σχετικά θέματα, όπως στην προέλευση του σύγχρονου ιμπεριαλισμού, σχετικά με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία ως ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, αναφορικά με τις διακρίσεις που συνήθως παρουσιάζονται μεταξύ αποικιοκρατίας, νεοαποικιοκρατίας και ιμπεριαλισμού, και στο πως και το γιατί η αλλαγές στις σχέσεις του Πρώτου με τον Τρίτο Κόσμο γενικώς έδωσαν το έναυσμα για την οριοθέτηση νέων ερμηνειών σε αυτούς τους όρους.

ΒΙΒΛΙΑ

Μωραΐτης, N.Λ.: Παγκόσμιο Πολιτικοοικονομικό σύστημα: Η διατήρηση του Status quo ως κίνητρο της εξέλιξης της ανθρωπότητας (υπό έκδοση).

The Greek-Turkish dispute on the Continental Shelf in the Aegean Sea: Territorial status from the dawn of history to the present, Lambert Academic publishing 2013.

Μωραΐτης, N.Λ.: Η μετάβαση σε μια μεταβιομηχανική κοινωνία: Ο έλεγχος της Μαρξιστικής θεωρίας σε σχέση με την κρίση του καπιταλισμού τον 21ο αιώνα, Αθήνα 1997.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τα άρθρα είναι αναρτημένα στο διαδύκτιο.

• Η αναπόφευκτη σημερινή κατάσταση με βάση των νόμων της πολιτικής. [The inevitable present situation according to the laws of politics.]

• Θουκυδίδεια ανάλυση πανομοιότυπη του σημερινού συστήματος. [Thucydides’s analysis identical to today’s SYSTEM.]

• Οι κανόνες προγράμματος διαρθρωτικών αλ��αγών του ΔΝΤ και της Κομισιόν. [Rules of programs for structural changes of IMF and commission.]
• Η πνευματική πεμπτουσία της Φεουδαρχίας: Καθολικισμός – Προτεσταντισμός. [The spiritual quintessence of Feudalism: Catholicism – Protestantism.]

• Χεiραγωγώντας τις “Μαζες”. [Leading the masses.]

• Η Διαχρονική Διαλεκτική πορεία του Παγκοσμίου πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού συστήματος: Η διατήρηση του status quo των συμφερόντων, ως κίνητρο της μετεξέλιξης της ανθρωπότητας. [The dialectical course of global political, economic and social system: The maintenance of status quo of interests as motivation for the process of humanity.]

• Η πολύπλοκη πραγματικότητα της εξέλιξης της ανθρωπότητας και λύσεις για την καταληκτική ανάπτυξη. [The complex process of humanity and solutions for its final development.]

• Η περίοδος του Ψυχρού πολέμου και η Κευνσιανή οικονομική πολιτική: Διαλεκτική σύγκρουση συμφερόντων [The period of the Cold War and the Keynesian economic policy: Dialectic conflict of interest.]

• Εργασιακό μοντέλο τρίτου κόσμου. [Third World’s labour in the western world.]

• Επισκόπηση της παρούσας κατάστασης: Εναλλακτικές Λύσεις – Προτάσεις. [Overview of the current situation: Alternative Solutions – Suggestions.]

• Οι Γενικότερες ανακατατάξεις και οι εξελίξεις στη περιοχή μας. [The wider realignments and developments in our region.]

• Η πολύπλοκη πραγματικότητα της εξέλιξης της ανθρωπότητας και λύσεις για την καταληκτική ανάπτυξη. [The complex reality of the evolution of mankind and solutions for its final development.]

• Εξουσία και ισχύς του παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στην οικονομική και εμπορική φιλελευθεροποίηση. [Authority and Power of the World Trade Organization in economic and trade liberalization.]

• Η διαδικασία της οικονομικής παγκοσμιοποίησης μέσα στο παγκόσμιο σύστημα: Προκλήσεις, Απειλές, Ευκαιρίες. [The process of economic globalization in the world system: Challenges, Threats, Opportunities.]

• Ποτέ δεν υπήρξε κομμουνισμός στη Σοβιετική Ένωση. [There has never been communism in the Soviet Union.]

• Το χάσμα μεταξύ «παγκοσμιοποιημένων» και «περιθωριοποιημένων». [The gap between «globalized» and «marginalized».]
• Οι ωφελούμενοι από την οικονομική παγκοσμιοποίηση: Ανισότητα και φτώχια στις βιομηχανικές χώρες. Παγκόσμια πείνα. Οι επιπτώσεις στον τομέα της εργασίας και τη διαβίωση. Παιδική εργασία. [The beneficiaries of economic globalization: Inequality and Poverty in the Western World. Global Hunger. The impact at work and living. conditions. Child labor.]
• Η Παγκόσμια συγκέντρωση και ισχύς των Εταιριών. [The Global concentration of power by the multinational corporations.]

• Η εξέλιξη του παγκόσμιου συστήματος τον 21ο αιώνα. [The development of the world system in the 21st century.]
• Η Συντηρητική λειτουργία της πολιτικής και της Ιδεολογίας. [The Conservative practice of politics and ideology.]
• Οι επιπτώσεις της Παγκοσμιοποίησης στο Εθνικό Κράτος [Impacts of Globalization on Nation State.]

• Η Ρωσική Επανάσταση: Εμπειρική Ανάλυση. Η συντηρητική λειτουργία της πολιτικής και της ιδεολογίας. [The Russian Revolution: Empirical analysis. The conservative function of politics and ideology.]

• Η Κινεζική Επανάσταση: Εμπειρική Ανάλυση. Η συντηρητική λειτουργία της πολιτικής και της ιδεολογίας. [Chinese Revolution: Empirical analysis. The conservative function of politics and ideology.]

• Η μετεξέλιξη των διεθνών συστημάτων ως βάση της διατήρησης των κεκτημένων: Η λειτουργία της πολιτικής, η πολιτική και το πολιτικό κράτος, κράτος και κοινωνικές τάξεις. [The evolution of the international system as the basis of maintaining of interests: The function of policy, politics and the political state, state and social classes.]

• Η μεταβολή της πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης. [The change in the political and social situation.]

• Αναζητώντας τον εμπειρικό προσανατολισμό. [Looking for the empirical direction.]

• Η μεταρρύθμιση του Διεθνούς οικονομικού οικοδομήματος. [The reform of international economic structure.]

• Εμπειρικά δεδομένα της τρέχουσας κατάστασης. [Empirical facts of the current situation.]
• Το Ολυμπιακό Πνεύμα ως παράγοντας επιτυχίας: Μια θεραπευτική εμπειρία. [The Olympic spirit as a success factor: A therapeutic experience.]

• Στρατηγικός σχεδιασμός εξωτερικής πολιτικής: [Strategic planning on foreign policy.]
• Κρούομε τον Κώδωνα. [We sound a note of warning.]

• Η στρατηγική σπουδαιότητα του Αιγαίου Πελάγους για την άμυνα της Συμμαχίας. [The strategic importance of the Aegean Sea for the Alliance’s defense.]

• Βεβήλωση μνημείου παγκόσμιας πνευματικής κληρονομιάς από ορδές της Ασίας: Ντροπή η σιωπή του Χριστιανικού κόσμου. [Desecration of the global spiritual heritage monument from hordes of Asia: Shame on the silence of the Christian World.]

• Το Ισλάμ το νέο μέτωπο της Ευρώπης 1990. [Islam the new front of Europe 1990.]

• Μετατόπιση Πληθυσμών. [Displacement and shifting of Populations.]

• Κίνδυνος για την Τουρκία ένα αυτόνομο κουρδικό κράτος στο Βόρειο Ιράκ. [A Threat for Turkey an autonomous Kurdish state in northern Iraq.]

• Σύμπλευση ΗΠΑ-Ρωσίας για ανεξάρτητο Κουρδικό Κράτος: Αποφάσεις ελληνικής εξωτερικής πολιτικής για τις εξελίξεις. [US-Russia cooperation for an independent Kurdish State: Decisions of Greek foreign policy for the developments.]

• Επισφαλείς το ΝΑΤΟ, η Ε.Ε. και οι Η.Π.Α. για το Αιγαίο. [NATO, EU and the US, precarious for the Aegean.]

• Η στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Συρία με πρόσχημα την μεταναστευτική κρίση. [NATO’S military intervention in Syria under the pretext of immigration crisis.]

• Τα βαθύτερα αίτια της λαθρομεταναστευτικής κρίσης και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα. [The root causes of illegal migration crisis and its impact on Greece.]

• Δεν θα πρέπει οι μάζες να αφεθούν να αποφασίζουν για το πεπρωμένο τους. [The masses could not be permitted to control their own destinies.]

• Ο Σχετικισμός ως εμπειρική μεθοδολογία της κοινωνικής μάζας: Μελέτες περιπτώσεων και χαρακτηριστικά παραδείγματα. [Relativism as empirical methodology of social masses: Case studies and examples.]
• Moraitis, N.L.: Thucydides and the New World Order.

• Moraitis, N.L.: “The future of European Security,”International Review, Issue 25 May-June 1995. pp. 65-70.

• Moraitis, N.L.: “The future of European Security,”International Review, Issue July-August 1995. pp. 43-46.

• Moraitis, N.L.: “Marxism: Past, Present and Future,” International Review, Magazine of Political Thought and Analysis, March-April 1996. pp. 57-75.

• Moraitis, N.L.: “Seeking for Relativistic Pragmatism, Theory and Practice, Nemesis, June 1997. pp. 30-33.

• Moraitis, N.L.: “The effect of globalization on culture and Mass Media,” Hellas News, May 18, 2002.

• Γκιόκας M. και Μωραΐτης, N.Λ.: “Αιτία Φιάσκου Ελληνικής Διπλωματίας στο FYROM, στην ελληνική γλώσσα, The National Herald (NY), 4-5 Δεκεμβρίου 2004; Hellenic News of America, (Philadelphia), December 8,2004, Πολιτικά Θέματα (Αθήναι) 17 Δεκεμβρίου 24,31, 2004.

• Moraitis, N.L.: “Prison Industry in America”.


 

NICHOLAOS L. MORAITIS, BA., M.A., Ph.D.
418 Valle Vista Avenue.
Vallejo, CA 94590
e-mail: nicholaosm@yahoo.com

EDUCATION


B.A. Political Science, University of California, Berkeley.
M.A. Political Science, University of California, Berkeley.
M.A. International Relations, Sacramento State University​​​
Ph.D., International Relations, University of California, Berkeley.

FIELD OF EXPERTISE

Contemporary International Politics. Analysis of the World Politics as we experience it at the beginning of the 21st Century with a theoretical approach to International Relations and examining the empirical theory and its application to understand and evaluate the real-world problems as global change accelerates.

The International System at the Beginning of the 21st Century. An approach focuses on the explanation of the relativistic interpretation of historical process of the international system. Our empirical theory examines what are the factors, which lead to historical change. Also how and why the world is fast approaching to the next and higher socioeconomic stage and how we are preparing to reach a new historical plateau.

Revolution and Counter-Revolution. The basic goal is to provide an understanding of the issues of Revolution and Counter-Revolution movements. A special emphasis is placed on identifying the conservative elements of Revolutions and Counter-Revolutions. What are the mutually exclusive interests of both factions, what status both movements are trying to defense, who leads and who follows during the violence, what roles politics and ideology play? It finally, demonstrates the idea that politics is conservative by looking at the Russian and Chinese Revolutions.

Globalization and New Challenges. This examines the empirical process of what globalization is, why and how it occurs. What are the opportunities and threats in the globalized world. It examines the socioeconomic, political and environmental challenges. Furthermore, underlines the “new global threats” such as uneven distribution of wealth, ethno-political conflict, terrorism, uncontrolled migration, non-state actors and global security challenges. Lastly, explores how this in-system change prepares a new historical stage and its means to achieve it.

U.S. Foreign Policy: Analysis, focusing on public interest, power, ethics, diplomacy, process and consensus, purpose, and how have national interest, formulation and execution of United States Foreign Policy changed in the post Cold War World; Decision Making, why a particular decision was made; Policy Planning, what are the solutions to a pressing problem.

TEACHING PORTFOLIO

Teaching Philosophy and Approaches

I believe teachers must possess a deep commitment to social equity and to the social responsibilities. We must always remain faithful to our educational mission as our highest priority. First and foremost, we must remember always that our responsibility is to educate students broadly so they understand fully “who they are, where they come from, and where they are going.” Education should help students to expand their personal limits, to foster their skills and talents, and to provide them with knowledge and experiences that will help them to understand better our world.

I believe classes should focus on three goals. First, the foundation of any class must be core knowledge. In this, specific emphasis is based on study, writing and analyzing different issues. Second, classes should help students to use the analytical tools that enable them to develop critical thinking skills, should learn to analyze, compare, theorize, critique and apply information. Third, I believe that classes foster students to develop themselves by being exposed to different viewpoints, to learn tolerance, enhance creativity, self expression, and above all, to develop an ability to make dialectical analyses to enable them to see a socio-historical framework within which their own lives make a new kind of sense.

All these classes must be constructed to challenge students to go further from their cognitive development. For example, introductory classes should place an emphasis on core knowledge, for freshman students, but push them to develop critical thinking skills. Upper level classes should focus on evaluating factors, analyzing, learn to think both descriptively and normatively, and apply this knowledge to their own experiences.

My experience, as a teacher and researcher, has provided me with unique opportunity to be exposed to active and problem- based learning. These two teaching methods are very important in university education. Both methods advocate an interactive process through the use of tools like small group work, case studies, debates and papers designed to foster pathways of critical thinking. As a teacher and researcher of global politics I have found these tools have given me a way to help students better connect with the subject matter. I believe that lectures, active learning, problem based learning methods, technology (multi-media, internet information) assignment are the most important facts of university learning.

I designed my own courses by trying to adjust the study of the world to the events that are actually unfolding in it. To keep pace with the times, the world we teach must be connected with the world as it actually exists.

As a teacher, I am challenged to integrate my teaching philosophy and the intellectual curiosity, which drives my research in international relations into positive classroom experiences for university students. Advances in technology and research on effective teaching methods will present new frontiers for university professors, but these tools are meaningless if they become detached from the mission of education—to serve both students and society. Remembering that mission will continue to be the focus of my teaching.

Course List

The following is a list of classes, which I have already taught, researched or have interest in teaching in the future. All classes noted are in areas where I am actively doing research or draw on my expertise in political science sub-fields.

Teaching/research Interests:

Theories of International Relations (any level).

The International System: why it is arriving at a new historical juncture. (upper level special topics course).

Revolution and Counter Revolution in the Contemporary World (upper level topics course).

Imperialism in Theory and Practice (upper level special topics course).

Globalization: Challenges and Opportunities. (mid or upper level special topic course).

U.S. Foreign Policy: Its hegemonic role in the anarchic world (any level survey course).

COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVES:

Theories of International Relations: This course introduces the factors, and theory of international relations. We shall study three types of theory: Realism, neo-realism and relativism to analyze the political, economic, historical and social forces which foster international conflict and cooperation. Then, we will evaluate the factors that lead to change in the international system. The course work will focus on critical reading of the major works in international relations theory. Special emphasis will be on Thucydides, the classical theorist of international relations and the father of political realism, that plays a key role in current balance of power theories. We will examine Thucydides’ relevance for understanding contemporary international relations. We will see that he provides us the tools to analyze, in depth, the international politics and the strategic behavior of nation-states.

The International System: Because the general theme of the International system is both vague and vast, I narrow my focus to two distinct areas: the history and theory of the world system. The former consists of what is the driving force behind the historical change from one socio-economic-political structure to another, how it achieved its present condition, where it seems to be going and why. The latter examines theories of world politics that allow us to make sense of the changing global system. These theories are: political realism and theory of relativism. The theory of relativity provides empirical exegesis of the international system. It allows us to make sense of why this process, and how the new order develops within the old. And finally, how our existing socio-economic-political structure is fast-approaching a new historical stage. Students will have to use the basic information in the first part of the class to critically examine the theory of relativism. Then, apply the theory to their own experiences for analyzing complex social and historical phenomena. It is hoped that through this process students will gain a better understanding of the complexity of the current international political and economic system. And then, provide their own “why’s” to explain international relations in an analytical way.

Revolution and Counter-Revolution in the Contemporary World: The basic goal is to provide an understanding of the issues of revolution and counter-revolution movements. A special emphasis is placed on identifying the conservative elements of every revolution and counter-revolution. That means, what are the mutually exclusive interests of both factions, what status both movements are trying to defend, who leads and who follows during the violence, what roles politics and ideology play. And finally, it demonstrates the idea that politics is conservative by looking at the Russian and Chinese revolutions.

It points that the scholarly inquiry must begin by assuming a discernible logic to the attitudes and activities of revolutionaries, as well as the attitudes and activities of counter-revolutionaries, or those who hesitate to take sides in the matter. Scholarly inquiry must start with the premise that there is something unique and identifiable about the interests of pro-revolutionaries, which prompts them to declare for revolution. For example, there are major socio-economic interest elements, which support the revolutionary faction. And their ideology/philosophy constitutes blueprints for a defense of their status as events unfold. Looking at any revolutionary or counter-revolutionary movement, we will find that some people are playing a leading role. For instance, if we look at any revolution, we would be interest in noting whether the leaders of the movement had elite status themselves to preserve. We have observed that individuals who have elite status automatically start with the assumption that they will maintain that elite status. And every body starts with the assumption that the economic and social existence that they enjoyed will be maintained. Therefore, if you are a member of a revolutionary group, and you have that elite status, you will struggle to write the philosophy/ideology, the blueprint for the revolution, to lead the revolution. And automatically, they are consciously believe that they got to control that revolution because if they don’t, their elite status will not be preserved. The aim in their heads would be, in this case, to help the poor. But, one notes, for example, that if we look at these people, the individuals who are leading, they represent the very professionals that in the non-crisis time are the most conservatives. What makes all of the sudden people who are arch-conservative revolutionaries; it is the inability to maintain their social existence without tearing down the old structures. It is that self-interest that drives them out there.

Similarly, something unique and identifiable about the interests of counter-revolutionaries, that leads them to arrive at the opposite conclusion. For instance, the leading socio-economic elements of the opponents wield predominant power and they likewise embrace analyses, which serve to defend their immediate interests. Therefore, the interests of both factions appear to have become mutually exclusive. As a result, after the movement was no longer a violent one, the leaders created justifications for retaining power necessary to a defense of their elite status. And also something unique and identifiable about the interests of the uncommitted people, that causes their lack of commitment.

Once we grasp the theory’s essentials, it is used to explain that politics is conservative by looking at the Russian and Chinese revolutions. I explain that the Russian and Chinese revolutions leveled typical feudal orders, and that those two nations engaged in bringing industrial-elite (state capitalist) structures to full flower. It is further suggested that the Western interests had been served by ignoring the empirical processes at work in both countries, Russia in particular, taking them at their word that they posed a “communist” threat. It explains the essentials of their thesis. The theory also discloses the empirical reason of the Cold War. It reveals how the Cold War served the interest of both East and West.

Imperialism in Theory and Practice: Our goal is to provide an understanding of what imperialism is, its origins, why it occurs, who benefits and why the people of imperialist nations do not protest. We will examine the theories of imperialism by J.A.Hobson, V.I.Lenin and J.Schumpeter. Special focus is placed on the distinctions commonly draw between colonialism, neo-colonialism and imperialism, on the origins of modern imperialism and on the transformations presently going on in First and Third World relationships.

Globalization: Challenges and Opportunities: This focuses on the empirical process of what globalization is, why and how it occurs. What are the opportunities and threats in this globalized world? And we see that the current round of globalization has been underway since the end of the Cold War. The empirical evidence of its effects is beginning to accumulate. I assess the impact of globalization on the world economy as a whole, on developing countries and regions, and on people living in poverty by examining what are the opportunities and challenges. Furthermore, underlines the national and international new threats such as uneven distribution of wealth, the widening income, poverty, inequality, ethnological conflict, uncontrolled migration and global hunger. Lastly, to explore how this in-system change prepares a new historical stage and its means to achieve it. As a result, the goal here is to help us understand the basic concepts of the unfolding events so that we can then apply them to our experiences as we are entering a very different world.

U.S. Foreign Policy: Its hegemonic role in the anarchic world: Our goal is to analyze the major issues in today’s United States foreign policy. The purpose is to evaluate the U.S. hegemonic role after the collapse of the former Soviet Union. Thus, we study and discuss the analysis of formulation and execution of U.S. foreign policy. Then, how and why the decision-making is taking place. And finally, the policy planning used by the U.S. in the hegemonic role it currently plays.

SOCIETY MEMBERSHIP

Member of International Hellenic Association (USA)

Member, American Political Science Association

Was member, Demokritos Society of America (Think-Tank)
Web page: http://www.DEMOKRITOS.ORG ​​​

RESEARCH/TEACHING AND CONSULTING EXPERIENCE

Taught, led seminars and researched at the Institute of East Asian studies at the university of California, Berkeley, Department of International Affairs at Sacramento State University, San Francisco State University, and Faculty advisor for students at the University of Los Angeles. Also, taught at the Air force war School in Athens, Greece, the subject “Geo-strategy in Eurasia and the Greek Territory in Eastern Mediterranean” from 1997-99.

Served as a Technical and Liaison consultant to Rust International Corporation, from 1997-2002.
​​​​

PRESENTATIONS AND APPEARANCES

Various presentations at the universities of California, Berkeley, Stanford, University of los Angeles, Hoover Institute and other departments for strategic studies.

“The effect of globalization on culture and the Mass Media,” speech, presented to New Effective Media (Euronem), Zappeo Megaro, Athens, March 5, 2001.

The Road of the economy, after the Euro and the role of small business,” Athens, June 8,2001.

The European Citizen in the European Community,” Euronem meeting, Athens, January 8,2001.

“Geostrategy in Eurasia,” presented at the Air force war School, directorate of training, Athens Greece, October 9, 1997.

The revival of the Sacred Olympic Truce, presented at the Hellenic Tennis Federation, Athens, Greece, April 15,1999.

“U.S. Foreign Policy, its strategic planning in Eurasia and Eastern Mediterranean,”Greek National Television, Chanel NET, Program Anichnefsis, 1-19-2001.

“Globalization, its positive and negative effects in today’s societies,” Geek National television, Chanel NET, program by “Euronem,”Athens, October 10, 2000.
​​​​

ASSOCIATED ACTIVITIES AND EXPERIENCES

• Served as a Vice President of the “New Effective Media” (Euronem) from 1999 to 2003. Euronem is a non-profitable organization initiated in November 1999. The aims of Euronem are mainly the strengthening of European Union, Information, dealing with institutional subjects, economy, technology, as well as the creation of series of spots, through the television for subjects concerning mainly “Europe of citizens.” Moreover, organizing lectures, seminars, special production of documentary films based on research studies with University authorities, as well as conferences with items touching the interests and aims of the European Network. At the same time, proceeded with reforming the regional interests of the European Union as well as its cultural identity. Its members consist of Sir Brian Unwin, former President of European Investment Bank, professors, economists, lawyers, Journalists and scientists of different fields.

• He was the head of the scientific research team, in April 1999, of the Hellenic Tennis Federation about “The Revival of the Sacred Truce.” This research aimed to develop the Olympic culture and to promote human values, such as peace, friendship, brotherhood and noble contest. This was for Athens Olympics of 2004.

• Traveled extensively in many “Third World” countries to research revolutions and counter-revolutions and the impact of foreign interests in those countries.

• Spent some time in China conducting research on Government and Politics in Northeast Asia, analyzing the political structure, culture, the organization of urban and rural communities, and economic development in China.

• Nick L. Moraitis was the first Greek-American to run with the U.S. team for the marathon and 10,000 meters in the 1980 Olympic Games in Moscow. He was the member of San Fernando Valley Track Club, and was under the direct influence of his coaches Laszlo Tabori of Los Angeles Track Club and Bill Squires of the Boston Track Club. He ran 28:14 for a 10-kilometer tryout at the Boston state college and 2:16 for marathon. He spent more than six years to prepare for the 1980 Olympics testing the limits of human physiology against hard exercise. This involved hard work, discipline, training hard, becoming better, faster and to be more simple. All this hard mental and physical work taught him what self-actualization is, to discover the true self, to be self-confident and to realize what are motivation, human values and noble contest.

RESEARCH STUDIES

1. The Nature of the Korean problem. (A) Relationship between the two Koreans and their major powers supporters. (B) Relations between the two Koreas and the major powers today. (C) North-South relations and the questions of unification or hostility.

2. The American successful occupation of Japan and political-strategic and economic factors in American- Japanese alliance.

3. Managing an Alliance: US-Japanese Relations.

4. Contemporary Issues in U.S.-Japanese Relations.

5. China After Mao.

6. Karl Marx and Maz Weber: Two Perspectives upon the West’s Development from 16th Century on.

7. The International Politico-economic System: The maintenance of status quo as driving force of human and historical process.

8. Comparative analysis of Political System: Theories of social and political change.

9. Marx in the Modern World: the crisis of Capitalism in the 21st Century.

10. Dialectical materialist analysis of the Cold War.

11. The American Role in the Far East.

12. Comparative Communism.

13. Revolution and Counter-Revolution in the modern world.

14. Nation-building process.

15. Comparative Analysis of Marxist-Leninist Regimes.

16. Government and politics in Northeast Asia.

17. Political Economy.

18. The social thoughts of Max Weber and J .A. Schumpeter.

19. The Russian Revolution: Empirical Analysis.

20. Empirical Analysis of the Revolution in El Salvador.

21. Imperialism, How and Why it occurs, i.e., the empirical process.

22. The Chinese Revolution: Empirical Analysis.

ABSTRACT OF THE RESEARCH STUDIES:

1. The International Politico-economic System: The maintenance of status quo as driving force of human and historical process.
Total pages 300. Because the general theme of the international system is both vague and vast, we have taken a conscious effort to narrow our focus. We offer our own view of the international system, including how it achieved its present condition, where it seems to be going, and why. We start our research with the past and reason our way forward, proposing the use of every specific productive order because history is moving through a series of inevitable stages. Historical cases are provided to explain the similarity and the necessity of these historical changes that took place. To determine this, we have examined eight case studies to disclose the material necessity and interest of the historical process that has brought us from hunting and gathering, semi-nomadic-slave, agricultural-elite(feudal), industrial-elite(capitalist), the Russian and Chinese Revolutions, the “natural necessity” of Hitlerian Fascism, the Cold War to where we are today in the era of globalization. We have explained that the motor of these historical changes is the same in every case. In other words, the historical progress results from a dialectical conflict of interest. We will see how and why all these changes have taken place, and the cause that led to the creation of the globalization era by giving an empirical explanation, which describes the ideas of groups/communities/classes/nations as arising out of physical experience/interest of their members.

The great changes in history, almost without exceptions, were driven by mankind’s need for maintenance of interest. Chapter one indicates how progressive steps were taken within productive orders (systems). It is these non-revolutionaries advances-themselves a result of the desire to maintain interests-which prepare new historical stages and the means to achieve them. And we regard the transition from one productive order to another as progression of a different magnitude from the in-system changes, which occur. Chapter two addresses how our theory enables us to disclose the empirical necessity of these events and their aftermath. Chapter three analyzes the complex theme of economic globalization by highlighting its nature and consequences. Chapter four discusses emerging problems of the gap between those who are part of the globalized, and those who are not. The last chapter examines whether the present institutional framework is adequate or appropriate for governance and to identify the emerging institutional gaps. But, the main object is to explore how existing rules need to be modified or existing institutions need to be restructured to meet the present and future governance needs of the world economy and polity and new institutions may have to be created. And it argues that there should be a thorough reform of the international financial architecture in order to make its structure more consistent with global realities.
In summary, the aim of this project is to locate the “natural necessity” of events and to show why they had to occur as they did. We are judging by what is actually being done (by empirical practice), rather than by policy justification (ideas) proffered by government officials. We are declaring that globalization is what it does. And the central theme of our argument is that what causes the global process today, is the same motor of historical changes that has brought people from the early hunting/gathering existence to where we are today.
​​

2. Comparative analysis of Political System: Theories of social and political change.

Total pages 339. We tried to identify the theoretical arguments and formulations, as well as the cluster of historically strategic developments and social organizations and actions that the following authors were concerned: Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim, Karl Polani, A. Gerschenkron, Karl Deutsch, Frank Schurman, Barrington Moore, Joseph A. Schumpeter and S.P. Huntington.
What differentiates them, what different formulations they proposed, and the different perspectives they have adopted in coming to grips with the common set of problems is what we analyzed.. Here, we do two things. One, it enables us to relate one author to the other. And second, it enables us to develop that to argue our own points about the historically strategic set of social development that ever occurred in the West, and in response to those developments in the West to make up the history of the last 200 years. So, we are doing three things. First, we are looking at those general developments that give to the last 150 years their distinctiveness, what it is that happened in the west and what responses those Western developments have generated right up until today. And the significance of all of these authors is how they looked and explained the appearance of the form of organizing political, social and economic life. Second, the understanding of political, social and economic life that appeared in those countries. And the third thing that these theorists investigated was the relationship that had emerged among political, social and economic institutions.
​​

3. Marx in the Modern World: the crisis of Capitalism in the 21st Century.

Total pages 198. The present work takes a practical approach to the question of Marx’s epistemology. It discusses Marx’s general theory of historical change. It also demonstrates the idea that politics is conservative by looking at Russia and China. How elites have justified maintaining elite status by using Marxist proposals, how and why Marx concluded a socialist-equalitarian society would evolve. In one section it focuses on the effect relativistic, and alternatively, an absolutistic interpretation of the General Theory has upon the consistency of its logic; and, more importantly, the practical implications of both interpretations as guides for political action. It further starts by answering to some questions that “socialism-communism has been the only resolute challenge to capitalism,” and have seen that Russian, East European and Chinese systems were never communist systems. Then, we discussed some implications, by giving empirical analysis, of the international economic crisis, its origins and magnitude. We see what provokes a crisis. What is political man’s overriding goal, what are the threats of the future. And finally, post-industrial order is growing up within the capitalist system do to the self-distract mechanisms inherent in the industrial order. Thus, the aim of this essay is fourfold: to review Marx’s theory of the revolutionary process; to note how that theory has been interpreted and applied in underdeveloped nations and why; to appraise Marx’s theory for our own situation reducing it to a set of actions which seem to represent the logic of our industrial-elite nation experiences; and to employ those axioms in analyzing the current socioeconomic crisis.

4. Dialectical materialist analysis of the Cold War.

Total pages 105. The objective of this thesis was to explore the Cold War using a dialectical empirical analysis. It presented a dialectical theory to investigate the empirical necessity of the Cold War. With this research, the conclusions were that through the use of dialectical materialist analysis it demonstrated how the Cold War served the interests of both the U.S. and the former Soviet Union. The explanation for the Cold War which arise from this study differ considerably from classical liberal interpretations and prevailing former Soviet interpretations. The thesis argues and shows that, contrary to widely held opinion both in and out of government (in the U.S. and in the Soviet Union), the Cold War served the material interests of both countries.

5. The American Role in the Far East.

Total pages 327. This research explores and analyzes the emergence of the U.S. as a World power. It starts with five issues. The first is the background of American policies and attitudes in Asia; the emergence of the United States as a world Power.
Second, American-Japanese relations. The issue of Japanese Hegemony over Asia and the American response; War and the Occupation: An assessment; Contemporary issues in U.S.-Japanese Relations.
The third issue is the U.S. policies toward Korea. This section includes the historic aspects of U.S.-Korean relations; The Korean Occupation: problems in building a Korean Nation; The Korean war and postwar U.S.-Korean relations. Another issue is the United States-China relations. The background to the communist Era-a survey of the critical factors in American-Chinese relation; World War II and its aftermath- The Rise of the Chinese Communists and American policy; Containment by isolations- Its emergence, evolution and alteration; And Sino-American relations in the perspectives of the 1970s. And the final issue is the U.S. policies in Southeast Asia. This covers the Philippines- case study in American colonial policy and its aftermath; Indochina and U.S. policies since World War II; And a survey and projection of U.S. alternatives in Asia.

6. Comparative Communism.

Total pages 410. In this research, the concentration was upon two major communist societies: The People’s Republic of China and the former Union of Soviet Republics. The effort was to understand those features that were common to a communist system, and those features that appeared to vary in accordance with cultural backgrounds, timing of revolution, size, and other factors, including random policy decisions.

Here we indicate the broad contrasts and comparisons. It covers the basic goals of the CPR and former USSR. Then we cover the critical institutions, starting with the party, comparing the communist party in Russia and China, what are the differences, in its evolution, in its leadership, in the kinds of Elites that had emerged to power, in the structure and relationship between party and state. What were the differences and similarities in state institutions, and in front groups, in organized youth, women, peasant organizations and their relationship to the political structure. Then, we spent some time on the nature of leadership, specifically, what kind of people had emerged as the leaders at different eras in the evolution of the former Soviet Union and the People’s Republic of China. And can one discern similarities and differences in the elite evolution down to the later time. And what were the trends and future prospects in this respect. There is also a lengthy section on the more specific aspects of agriculture, industry, the basic results of the communist system in terms of productivity and problems. And again, what was the relationship between the agricultural policies of the PRC and the former Soviet Union. What were the differences and what had been the results. All this led to an analysis of the role of ideology in each society: its status, its uses, and its relation to other “intellectual” or “creative” forces in the society.

7. Revolution and Counter-Revolution in the modern world.

Total pages 150. Our research and teaching interest is a relativistic theoretical explanation for political activity. More importantly, for revolution, counter-revolution and war. Although the theory has numerous facets, it also has sufficient logical consistency to make it easily understood. This theory can be used to explain a given revolutionary or counter-revolutionary movement. We test the theory by comparing its premises with the actual events of a political struggle. We applied this to explain the Russian and Chinese revolutions, as well as revolutionary and counter-revolutionary processes at work in Central and Latin America, the Middle East and Africa and current trends in our world.

8. Nation-building process.

Total pages 391. The nation-building is the most significant political unit in the contemporary world. This work focuses on its origins, relationships to traditional societies, essential characteristics, as well as on different patterns of national development, the relation of national development to modernization, the role of internal and external factors in the national developmental process and current challenges to the national definition of political life. In this research we cover the following areas: Traditional societies; Feudalism, absolutism; Nation-State definition; Relationship of industrialization to the emergence of the nation-state and the characters of nation-states in the modern world; theoretical statement of nation-state, liberalism; Leninist regimes; Fascism or Nazism; Authoritarian states and Third World (neocolonialism).

9. Comparative Analysis of Marxist-Leninist Regimes.

Total pages 410. The aim of this research was to do two things. First, what it was about the organization, which distinguished it from other type of political organizations. And secondly, to understand their development. Why they took certain forms at certain points in their history. We analyzed the strategies of reform and revolution, political conflict, its organization, its development and its relationship to non-Leninist political phenomenon. We examined the political culture. And finally, we have covered what is usually referred to polycentrism, by which meant the existence more than one, at the “communist movement.” Namely, the situation that was existing after the former Soviet Union was successful after seeing other “communist” regimes coming to power. The main points covered are the followings: Elite ideologies and Nation-Building strategies; Political tasks, developmental history of Leninist regimes; Transformation; Consolidation; Inclusion; Political conflict in “communist” countries; Political culture in “Marxist-Leninist regimes; Communist International Relations and Euro-communism.

10. Government and politics in Northeast Asia.

Total pages 213. A research and analysis has been completed about China. This covers the political history, political structure and political culture of People’s Republic of China. This project examines the rural organization, urban organization, contemporary Chinese political thought, political participation, political socialization, the educational system, art and literature, economic development in Chine, “two road struggle” in economic development, contradictions within a socialist society and the legal system in this country.

11. Political Economy.

Total pages 220. Research and analysis has been conducted of how the International Economic System is functioning. A particular emphasis was given on how macroeconomics work in current system.


12. The social thoughts of Max Weber and J. A. Schumpeter.

Total pages 44. This paper compares and contrasts the theoretical arguments and formulations of Weber and Schumpeter in the light of the historically strategic developments and actions that concerned them, examining the general and substantial set of questions that intrigued these authors enabled us to relate them to each other and to see the historically strategic social conjuncture that occurred in the West. Our interest, here, comprises three areas: those general developments that gave the last 150 years their distinctiveness, what actually occurred in the West, and the responses those Western developments have generated up till today.

13. The Russian Revolution: Empirical Analysis.

Total pages 140. This lengthy research describes the material how and why of the Soviet Union’s brutal embrace of Fascism under Stalin. And it also analyzes that the Russian Revolution leveled typical Feudal order, and that this nation engaged in bringing industrial-elite (state capitalism) structure to full flower.

14. Empirical Analysis of the Revolution in El Salvador.

This paper analyzes the major socioeconomic interest elements, which supported the revolutionary and counter-revolutionary factions we looked at.

15. Imperialism, How and Why it occurs, i.e., the empirical process.

Total pages 130. This project focuses on classic essays on imperialism with emphasis of how and why imperialism occurred. In addition, how the term imperialism gradually came to be regarded as synonymous with U.S. foreign policy. And more recently a thesis was presented that Russia and the U.S. were equally imperialistic countries. In this research we focus on all of these as well as related issues; i.e., on the origins of modern imperialism, on the U.S. and Russia as imperialist powers, on the distinctions commonly drawn between colonialism, neo-colonialism and imperialism, and, on how and why transformations in First and Third World relations have invariably prompted the assignment of new meanings to such terms.

BOOKS

Moraitis, N.L.: International Politico-economic system: The maintenance of status quo as the driving force for Human Progress (forthcoming).

Moraitis, N.L.:The Greek-Turkish dispute on the Continental Shelf in the Aegean Sea: Territorial status from the dawn of history to the present, Lambert Academic publishing 2013.

Moraitis, N.L.: The transition to a post-industrial world: Testing Marxian theory to the crisis of capitalism the 21st Century, Athens 1997.

PUBLICATIONS

Articles posted online:

• Η αναπόφευκτη σημερινή κατάσταση με βάση των νόμων της πολιτικής. [The inevitable present situation according to the laws of politics.]

• Θουκυδίδεια ανάλυση πανομοιότυπη του σημερινού συστήματος. [Thucydides’s analysis identical to today’s SYSTEM.]

• Οι κανόνες προγράμματος διαρθρωτικών αλλαγών του ΔΝΤ και της Κομισιόν. [Rules of programs for structural changes of IMF and commission.]


• Η πνευματική πεμπτουσία της Φεουδαρχίας: Καθολικισμός – Προτεσταντισμός. [The spiritual quintessence of Feudalism: Catholicism – Protestantism.]

• Χεiραγωγώντας τις “Μαζες”. [Leading the masses.]

• Η Διαχρονική Διαλεκτική πορεία του Παγκοσμίου πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού συστήματος: Η διατήρηση του status quo των συμφερόντων, ως κίνητρο της μετεξέλιξης της ανθρωπότητας. [The dialectical course of global political, economic and social system: The maintenance of status quo of interests as motivation for the process of humanity.]

• Η πολύπλοκη πραγματικότητα της εξέλιξης της ανθρωπότητας και λύσεις για την καταληκτική ανάπτυξη. [The complex process of humanity and solutions for its final development.]

• Η περίοδος του Ψυχρού πολέμου και η Κευνσιανή οικονομική πολιτική: Διαλεκτική σύγκρουση συμφερόντων [The period of the Cold War and the Keynesian economic policy: Dialectic conflict of interest.]

• Εργασιακό μοντέλο τρίτου κόσμου. [Third World’s labour in the western world.]

• Επισκόπηση της παρούσας κατάστασης: Εναλλακτικές Λύσεις – Προτάσεις. [Overview of the current situation: Alternative Solutions – Suggestions.]

• Οι Γενικότερες ανακατατάξεις και οι εξελίξεις στη περιοχή μας. [The wider realignments and developments in our region.]

• Η πολύπλοκη πραγματικότητα της εξέλιξης της ανθρωπότητας και λύσεις για την καταληκτική ανάπτυξη. [The complex reality of the evolution of mankind and solutions for its final development.]

• Εξουσία και ισχύς του παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στην οικονομική και εμπορική φιλελευθεροποίηση. [Authority and Power of the World Trade Organization in economic and trade liberalization.]

• Η διαδικασία της οικονομικής παγκοσμιοποίησης μέσα στο παγκόσμιο σύστημα: Προκλήσεις, Απειλές, Ευκαιρίες. [The process of economic globalization in the world system: Challenges, Threats, Opportunities.]

• Ποτέ δεν υπήρξε κομμουνισμός στη Σοβιετική Ένωση. [There has never been communism in the Soviet Union.]

• Το χάσμα μεταξύ «παγκοσμιοποιημένων» και «περιθωριοποιημένων». [The gap between «globalized» and «marginalized».]

• Οι ωφελούμενοι από την οικονομική παγκοσμιοποίηση: Ανισότητα και φτώχια στις βιομηχανικές χώρες. Παγκόσμια πείνα. Οι επιπτώσεις στον τομέα της εργασίας και τη διαβίωση. Παιδική εργασία. [The beneficiaries of economic globalization: Inequality and Poverty in the Western World. Global Hunger. The impact at work and living. conditions. Child labor.]

• Η Παγκόσμια συγκέντρωση και ισχύς των Εταιριών. [The Global concentration of power by the multinational corporations.]

• Η εξέλιξη του παγκόσμιου συστήματος τον 21ο αιώνα. [The development of the world system in the 21st century.]

• Η Συντηρητική λειτουργία της πολιτικής και της Ιδεολογίας. [The Conservative practice of politics and ideology.]

• Οι επιπτώσεις της Παγκοσμιοποίησης στο Εθνικό Κράτος [Impacts of Globalization on Nation State.]

• Η Ρωσική Επανάσταση: Εμπειρική Ανάλυση. Η συντηρητική λειτουργία της πολιτικής και της ιδεολογίας. [The Russian Revolution: Empirical analysis. The conservative function of politics and ideology.]

• Η Κινεζική Επανάσταση: Εμπειρική Ανάλυση. Η συντηρητική λειτουργία της πολιτικής και της ιδεολογίας. [Chinese Revolution: Empirical analysis. The conservative function of politics and ideology.]

• Η μετεξέλιξη των διεθνών συστημάτων ως βάση της διατήρησης των κεκτημένων: Η λειτουργία της πολιτικής, η πολιτική και το πολιτικό κράτος, κράτος και κοινωνικές τάξεις. [The evolution of the international system as the basis of maintaining of interests: The function of policy, politics and the political state, state and social classes.]

• Η μεταβολή της πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης. [The change in the political and social situation.]

• Αναζητώντας τον εμπειρικό προσανατολισμό. [Looking for the empirical direction.]

• Η μεταρρύθμιση του Διεθνούς οικονομικού οικοδομήματος. [The reform of international economic structure.]

• Εμπειρικά δεδομένα της τρέχουσας κατάστασης. [Empirical facts of the current situation.]

• Το Ολυμπιακό Πνεύμα ως παράγοντας επιτυχίας: Μια θεραπευτική εμπειρία. [The Olympic spirit as a success factor: A therapeutic experience.]

• Στρατηγικός σχεδιασμός εξωτερικής πολιτικής: [Strategic planning on foreign policy.]

• Κρούομε τον Κώδωνα. [We sound a note of warning.]

• Η στρατηγική σπουδαιότητα του Αιγαίου Πελάγους για την άμυνα της Συμμαχίας. [The strategic importance of the Aegean Sea for the Alliance’s defense.]

• Βεβήλωση μνημείου παγκόσμιας πνευματικής κληρονομιάς από ορδές της Ασίας: Ντροπή η σιωπή του Χριστιανικού κόσμου. [Desecration of the global spiritual heritage monument from hordes of Asia: Shame on the silence of the Christian World.]

• Το Ισλάμ το νέο μέτωπο της Ευρώπης 1990. [Islam the new front of Europe 1990.]

• Μετατόπιση Πληθυσμών. [Displacement and shifting of Populations.]

• Κίνδυνος για την Τουρκία ένα αυτόνομο κουρδικό κράτος στο Βόρειο Ιράκ. [A Threat for Turkey an autonomous Kurdish state in northern Iraq.]

• Σύμπλευση ΗΠΑ-Ρωσίας για ανεξάρτητο Κουρδικό Κράτος: Αποφάσεις ελληνικής εξωτερικής πολιτικής για τις εξελίξεις. [US-Russia cooperation for an independent Kurdish State: Decisions of Greek foreign policy for the developments.]

• Επισφαλείς το ΝΑΤΟ, η Ε.Ε. και οι Η.Π.Α. για το Αιγαίο. [NATO, EU and the US, precarious for the Aegean.]

• Η στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Συρία με πρόσχημα την μεταναστευτική κρίση. [NATO’S military intervention in Syria under the pretext of immigration crisis.]

• Τα βαθύτερα αίτια της λαθρομεταναστευτικής κρίσης και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα. [The root causes of illegal migration crisis and its impact on Greece.]

• Δεν θα πρέπει οι μάζες να αφεθούν να αποφασίζουν για το πεπρωμένο τους. [The masses could not be permitted to control their own destinies.]

• Ο Σχετικισμός ως εμπειρική μεθοδολογία της κοινωνικής μάζας: Μελέτες περιπτώσεων και χαρακτηριστικά παραδείγματα. [Relativism as empirical methodology of social masses: Case studies and examples.]

• Moraitis, N.L.: Thucydides and the New World Order.

• Moraitis, N.L.: “The future of European Security,”International Review, Issue 25 May-June 1995. pp. 65-70.

• Moraitis, N.L.: “The future of European Security,”International Review, Issue July-August 1995. pp. 43-46.

• Moraitis, N.L.: “Marxism: Past, Present and Future,” International Review, Magazine of Political Thought and Analysis, March-April 1996. pp. 57-75.

• Moraitis, N.L.: “Seeking for Relativistic Pragmatism, Theory and Practice, Nemesis, June 1997. pp. 30-33.

• Moraitis, N.L.: “The effect of globalization on culture and Mass Media,” Hellas News, May 18, 2002.

• Geokas M. and Moraitis, N.L.: “Fiasco with FYROM, Published, in Greek, The National Herald (NY),December 4-5, 2004; Hellenic News of Ameria, (Philadelphia), December 8,2004; Politika Themata (Athens) December 17, 24,31, 2004.

• Moraitis, N.L.: “Prison Industry in America”.

-14-