Προϋπολογισμός

Ανακ/νιση Σχολείου & εξ.Χρν..70,000.00

Παιδική Χαρά…………….…..…………25,865.16

Γήπεδο Μπάσκετ…….………………..28,000 est

Περίφραξη (κουμούλες)…………… 10,000.00

Ηρώον…………………………….…….……..8,000.00 est

Τουαλέτες εξωτερικές………..…….. 9,500.00 est

Φωτισμός (Εξ/κος-Γήπεδα)……. 14,200,00 est

Φωτισμός (Περ/κού δρόμου)….. 11,300.00 est

Φωτοβολταϊκά…………….…………….. 11,500.00 est

Εσωτερικός Εξοπλισμός…………….23,200.00 est


Σύνολο………………..………….……..……211,565.72

Διαμ. και Μαρία Διαμαντίδης… -34,500:00

Έξοδα για εργολάβο (Σχολείο).. -70,00.00

Υπόλ. για ολοκλ. έργου..107,065.72