ΔΩΡΕΕΣ- PLEDGES


PLATINUM (€10,000 plus)

International Hellenic Association (IHA) – USA €10,000


SILVER (€5,000 – €9,999)

Hellenic American Narional Counsil (HANC) – USA $5,000


GOLDEN (€1,000 – €4,999)


DONORS (€20 -€999)


Σημ. Εάν οι δωρεές υπερβούν τις ανάγκες του σχολείου, το επιπλέον ποσόν θα διατεθεί για την ανάπτυξη της Ψερίμου.