Κανονισμός για ανάρτηση άρθρων στην ιστοσελίδα: professors-phds.com και δημοσίευση στο ΙΗΑ NETWORK.

Τα άρθρα των μελών μας δημοσιεύονται σε περίπου 17,500 παραλήπτες (IHA forum, IHA FB, IHA TWEETER, ΜΜΕ, Μέλη κοινοβουλείου Ελλάδος και Κύπρου, Αρχιερείς, blogs, diaspora, and VIPS, etc)

·      Αναρτήσεις άρθρων στον ιστότοπο του ΙΗΑ professors-phds.com και δημοσιεύσεις στο ΙΗΑ network προσφέρονται μόνο σε μέλη του ΙΗΑ.

·      Ο αρθρογράφος, θα πρέπει να έχει εκπληρώσει την ελάχιστη ετήσια συνδρομή του προς τον ΙΗΑ για το τρέχον ημερολογιακό έτος ή να έχει οικονομική συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα του ΙΗΑ.

·      Κάθε άρθρο θα παρουσιάζεται στην επιτροπή δημοσίευσης προς επιβεβαίωση ότι δεν παραβαίνει το καταστατικό του ΙΗΑ και ότι είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς και το πνεύμα του ΙΗΑ. Ο χρόνος έγκρισης δεν θα υπερβαίνει τις 12 ώρες. 

·      Σε περίπτωση απόρριψης υπάρχει δικαίωμα ένστασης εντός τριών ημερών με σχετικό αίτημα προς το ΔΣ του ΙΗΑ.

·      Η ιστοσελίδα του ΙΗΑ δεν λογοκρίνει, ούτε επεμβαίνει σε άρθρα – κείμενα των μελών του ΙΗΑ. Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΗΑ εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς – μέλη του ΙΗΑ.

·      Το άρθρο δεν θα περιέχει υβριστικό περιεχόμενο ή κομματική προπαγάνδα/περιεχόμενο.

·      Κάθε άρθρο δεν θα υπερβαίνει τις 1200 λέξεις. Διαφορετικά θα δημοσιεύεται το πολύ σε τρεις συνέχειες.

·      Το άρθρο δεν θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί σε άλλα μέσα (ιστοσελίδες, blogs, κλπ) κατά το παρελθόν.

·      Το άρθρο δύναται να δημοσιευθεί ταυτόχρονα σε άλλα ΜΜΕ ή να αναδημοσιευθεί μόνο αν αναφέρεται η πηγή του, δηλαδή ο ΙΗΑ.

·      Η υπογραφή του συγγραφέα θα συμπεριλαμβάνει την ιδιότητά του και τις λέξεις «Μέλος του ΙΗΑ».

==

Άπαξ και παραδίδεται το άρθρο στο ΙΗΑ για δημοσίευση, ο συγραφέας θα θέτει το άρθρο σε EMBARGO για 24 ώρες.

Η επιτροπή δημοσιεύσεων.