ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΗΑ και ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΙΗΑ NETWORK 

1. Τα άρθρα των μελών μας αποστέλλονται σε περίπου 17,500 παραλήπτες (IHA forum, IHA FB, IHA TWITTER, ΜΜΕ, Μέλη Κοινοβουλίων Ελλάδος και Κύπρου, Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδας, blogs, την ελληνική διασπορά, VIPs, κ.ά.)

2. Αναρτήσεις άρθρων στον ιστότοπο του ΙΗΑ Professors-PhDs.com και δημοσιεύσεις στο ΙΗΑ network προσφέρονται μόνο σε μέλη του ΙΗΑ. Κατ΄ εξαίρεση, κατόπιν αποφάσεως της επιτροπής ανάρτησης άρθρων ή του ΔΣ του ΙΗΑ, μπορεί να αναδημοσιευθεί κάποιο άρθρο ευρύτερου ενδιαφέροντος που έχει γραφτεί από μη μέλος του ΙΗΑ.

3. Ο αρθρογράφος, θα πρέπει να έχει εκπληρώσει την ελάχιστη ετήσια συνδρομή του προς τον ΙΗΑ για το τρέχον ημερολογιακό έτος ή να έχει οικονομική συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα του ΙΗΑ.

4. Η ιστοσελίδα του ΙΗΑ δεν λογοκρίνει, ούτε επεμβαίνει σε άρθρα – κείμενα των μελών του ΙΗΑ. Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΗΑ εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς – μέλη του ΙΗΑ.

5. Ο συγγραφέας όμως πρέπει απαραιτήτως να χρησιμοποιεί ευπρεπή γλώσσα. Το κείμενο του άρθρου δεν θα πρέπει να περιέχει υβριστικές λέξεις ή εκφράσεις ούτε κομματικά συνθήματα, κομματική προπαγάνδα ή κομματικό περιέχομενο.

6. Συνιστώμενο μέγεθος κειμένου σε κάθε άρθρο έως 1200 λέξεις. Μεγαλύτερο κείμενο ενδέχεται να αναρτηθεί σε δύο ή περισσότερες συνέχειες.

7. Το άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από μια σχετική με το άρθρο εικόνα και ο συγγραφέας οφείλει να υποβάλει 5 έως 7 λέξεις-κλειδιά (ΤΑGS) μαζί με το άρθρο.

8. Το άρθρο δεν θα πρέπει κατά το παρελθόν να έχει δημοσιευθεί σε άλλα μέσα (ιστοσελίδες, blogs, κλπ).

9. Το άρθρο δύναται να δημοσιευτεί ταυτόχρονα σε άλλα ΜΜΕ ή να αναδημοσιευθεί με αναφορά της πηγής.

10. Η υπογραφή του συγγραφέα θα συμπεριλαμβάνει την ιδιότητά του και τις λέξεις «Μέλος του ΙΗΑ».

11. Όταν το άρθρο αποστέλλεται στο ΙΗΑ για δημοσίευση, ο συγγραφέας θα θέτει το άρθρο σε αναμονή (“EMBARGO”) για 24 ώρες.

12. Κάθε άρθρο αποστέλλεται στην «Επιτροπή Έγκρισης» (iha-approval@googlegroups.com) προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι το κείμενο του άρθρου είναι σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό και το καταστατικό  του ΙΗΑ. Ο χρόνος υποβολής αντιρρήσεων είναι 24 ώρες, μετά την παρέλευση των οποίων, και εφ΄ όσον δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις, το άρθρο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΗΑ.

13. Σε περίπτωση ύπαρξης αντιρρήσεων / διαφωνίας μεταξύ μελών της επιτροπής σχετικά με κάποιο άρθρο, διεξάγεται ψηφοφορία και επικρατεί η γνώμη της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου υπολογίζεται διπλή. 

14. Το μέλος που απέστειλε στην επιτροπή το άρθρο του αλλά δεν επιβεβαιώθηκε η συμφωνία του άρθρου με τον παρόντα κανονισμό του ΙΗΑ, μπορεί να προσφύγει, μέσω του ΓΓ του ΙΗΑ, στο ΔΣ του ΙΗΑ το οποίο κρίνει το θέμα αμετάκλητα.

15. Ο εκάστοτε αριθμός των μελών της επιτροπής είναι απαραίτητα μονός. Κάθε μέλος της Επιτροπής, πριν αποτελέσει μέλος και προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Επιτροπή, εγκρίνεται από το ΔΣ του ΙΗΑ. 

Η Επιτροπή Δημοσιεύσεων του ΙΗΑ