Φίλιππος Αναστασίου.

Βιογραφικό Σημείωμα
Γεννήθηκα στήν Αλεξάνδρειαν τής Αιγύπτου, στίς 17 Μαρτί ου 1945, κατά τήν διάρκειαν τού Β’.ΠΠ, από Έλληνες γονείς, οι οποίοι ήσαν απόγο νοι πέντε γενεών Ελλήνων τής Αλεξανδρείας. Ο πατέρας μου υπηρέτησε μέ τόν βαθμό τού λοχία, στόν Βρεττανικόν  Στρατόν από τό 1939 έως τό 1946, ως liaison Officer  καί Διερμηνέας.  Εφοίτησα τήν πρώτην Δημοτι κού Σχολείου στήν Πατριαρχι κήν Σχολήν Αλεξανδρείας, όλα δέ τά επόμενα έτη έως καί τήν εβδόμην Γυμνασίου, στά Ελληνικά Σχολεία τής Ελληνικής Κοινότητος Αλεξαν δρείας, ήτοι τήν Πρατσίκειον/ Δαβαράκειον Δημοτικήν Σχολήν & τό Αβερώφειον Γυμνάσιον Αλεξανδρείας.Τό 1961, η οικογένεια μου εξηναγκάσθη από τό καθε στώς τού Γκαμάλ Απντ Ελ Νάσσερ, νά εγκαταλείψει ορι στικά τήν Αίγυπτον καί νά πα λινοστίσει αναγκαστικά, μετά από έξι γενεές, στήν Μητέρα μας Πατρίδα. Στήν Αθήνα απεφοίτησα τό έτος 1963 από τό Η’. Γυμνά σιον Αθηνών, στήν Πλατεία Κολιάτσου. Τήν ίδιαν χρονιάν (1963), τόν Σεπτέμβριον, εφοί τησα, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις, στήν Ανωτάτην Σχολήν Χημικών Μηχανικών τού  περιφήμου Ε.Μ.Π., από όπου καί απεφοίτησα ως Διπλ.Χημικος Μηχανικός, πέντε έτη αργότερα, τόν Ιούλιο 1968, μέ εξειδίκευσιν στίς Γεωργικές Βιομηχανίες καί στήν Χημείαν & Τεχνο λογίαν Τροφίμων.Εργάσθηκα επί ένα έτος στήν  Άγγλο – Ολλανδικήν Εταιρείαν Πετρελαίων SHELL, στίς Εγκαταστάσεις της παραγω γής λιπαντικών ελαίων, στό Πέραμα. Στήν συνέχειαν, εργάσθηκα γιά επτά 7 έτη στήν Τεχνικήν Εταιρείαν Γ.Δ. Μαυρίδης ΕΠΕ, η οποία τότε εκπροσωπούσε τόν Σουηδικόν Πολυεθνικόν Όμιλον ALFA LAVAL/ DE LAVAL μέ έδραν τήν Στοκχόλμην τής Σουηδίας.Ο Όμιλος ευρίσκεται καί δραστηριοπείται σέ 111 Χώρες τής Υφηλίου.Ο Γαλλικής προελεύσεως καί καταγωγής Gustav DE LAVAL είναι ο, πρό 167 ετών, εφευρέ της & πρώτος κατασκευαστής τών περιφήμων φυγοκεντρι κών διαχωριστήρων.Τό έτος 1981, ο  ΣουηδικόςΌμιλοςALFA LAVAL ιδρύει στήν Ελλάδα, την αυτόνομην Ελληνικήν  Εταιρείαν ALFA LAVAL Hellas ΑΕΒΕ καί μέ προσλαμβάνει μέ τόν βαθμόν τού Διευθυντού Πωλήσεων. Στήν νέαν Εταιρείαν, ανέρχο μαι σέ διάφορες βαθμίδες, υπηρετώντας διοδοχικώς ως Διευθυντής Marketing, Αναπ ληρωτής Γενικός Διευθυντής καί στήν συνέχειαν ως Αντι πρόεδρος τού ΔΣ & Διευθύ νων Σύμβουλος, θέσεις στίς οποίες υπηρετώ και διατηρώ επί 14 συναπτά έτη. Τό 1998 αποχωρώ από τήν θέσιν τού Διευθύνοντος Συμ βούλου καί αναλαμβάνω ως Εμπορικός Αντιπρόσωπος τού Οίκου ALFA LAVAL γιά τήν Μέσην Ανατολήν, μέ έδραν τήν Λάρνακα τής Κύπρου. Εν συνεχεία, τό έτος 2001, αποδέχομαι τήν πρόσκλησιν τής τότε νεοϊδρυθείσης στήν Πατρίδα μας Γερμανικής Πολυεθνικής Εταιρείας WESTFALIA SEPARATOR Hellas ΑΕΒΕ, η οποία καί μέ προσλαμβάνει ως Διευθύνον τα Σύμβουλον, θέσιν είς τήν οποίαν καί υπηρετώ έως τό 2005 καί από τήν οποίαν τελι κώς αφυπηρετώ καί αποχω ρώ τό 2005, προκειμένου νά βγώ οριστικώς πλέον στήν σύνταξιν τού ΤΣΜΕΔΕ, μετά από ευδόκιμον υπηρεσίαν 39 συναπτών ετών στόν ιδιωτικόν τομέα τής Χώρας μας. Κατά τήν επί 39 έτη θητείαν μου, μαζί μέ  τίς υπό τήν διεύθυνσίν μου Εταιρείες, απε κτήσαμε έναν πολύ μεγάλον αριθμόν σοβαρών καί σημαν τικών πελατών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τόν προμη θευθέντα από εμάς εξοπλι σμόν, όπως πχ ΦΑΓΕ, ΕΒΓΑ, ΔΈΛΤΑ, ΜΕΒΓΑΛ, ΕΛΑΙΣ, UNILEVER, MINERVA, PAPOUTSANIS, 3E, IVI-PEPSICO, PETROLA, MOTOR OIL, ESSO-PAPPAS, ΕΚΟ, ΕΛΠΕ,  Ελαιουργίαι Βορείου Ελλάδος, Hellenic Catering, Αγροτικος Συν/σμός ΛΑΚΩΝΙΑΣ,  Ένωσις Αγροτι κών Συν/σμών ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ, Achaia-Claus, ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ, KAIR, Χημικαί Βιομηχανίαι Βορείου Ελλάδος, Ελληνική Βιομηχανία Χημικών & Λιπα σμάτων, Βιομηχανία Φωσφο ρικών Λιπασμάτων, ΛΙΠΤΟΛ, ΔΕΗ, Thenamaris, ANANGEL, MINOAN LINES, VARNIMA, CHANDRIS, ROYAL CRUISES, Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ναυπηγεία Ελευσίνος, ΠΕΙΡΑΪΚΉ-ΠΑΤΡΑΪΚΉ, ΑΙΓΑΊΟΝ, ΚΡΌΝΟΣ, SOFTEX, ΒΙΣ, ΒΕΣΟ, ΓΙΟΥΛΑ, ΧΡΩΠΕΙ, ΠΥΡΚΑΛ, ΤΙΤΑΝ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΧΑΛΥΒΟΥΡ ΓΙΚΉ, Ελληνική Βιομηχανία Χάλυβος, Βιομηχανία Χάλυβος Βορ. Ελλάδος, κλπ. Είναι όντως εξαιρετικά λυπη ρόν τό γεγονός, ότι αρκετές από τίς ως άνω Βιομηχανίες σήμερα ΔΕΝ υφίστανται πλέον διότι, δυστυχώς, μέ τήν οικονομικήν κρίσιν, έλαβε χώραν καί η δριμεία αποβιο μηχάνισις τής Πατρίδος μας.Ως συνταξιούχος πλέον ομό τιμος Χημικός Μηχανικός, αναπολώ μέ νοσταλγίαν εκεί να, τά παλαιότερα χρόνια, στά οποία η ανεργία τών νέων μας ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, η Ελ ληνική μας Βιομηχανία όντως μεσουρανούσε καί εγώ αφιέ ρωνα τόσον πολύ από τόν πολύτιμον χρόνον μου υπηρε τώντας την καί τώρα πλέον, αναρωτιέμαι εάν όντως έπρα ξα σωστά εργαζόμενος σκλη ρά είς βάρος όμως τής προ σωπικής μου καί τής οικογε νειακής μου ζωής καί ηρεμίας…!!!
Είμαι παντρεμένος εδώ καί 54 έτη και έχομε, μέ τήν σύζυγό μου Καλλιόπην, μίαν θυγατέρα τήν Αλίκη.
Ομιλώ Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά καί Αραβικά (ολίγα)
Μετά τιμής,
 Φίλιππος- Πατρίκιος  ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ τού Γεωργίου

Στις Τετ, 16 Δεκ 2020, 15:51 ο χρήστης Φιλιππος Αναστασιου <philip.anastassiou@gmail.com> έγραψε:t