Κανονισμός Επιτροπών ΙΗΑ 8/10/18

1. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μελών, αλλά καλόν είναι να μην υπερβαίνουν τα 7  άτομα.

2. Κάθε εξωτερική επικοινωνία ή εξωτερική συνάντηση, ως αντιπρόσωποι του ΙΗΑ, θα πρέπει εκ τω προτέρων να λαμβάνει την έγκριση  του ΔΣ του ΙΗΑ .

3. Προϋπόθεση για την συμμετοχή στις επιτροπες είναι να εκπληρώνουν τις ετήσιες οικονομικές τους υποχρεώσεις. (Ετήσιες συνδρομές 10 ευρώ για μέλη εξ Ελλάδος, και $25 για μέλη της διασποράς,)

4. Οι επιτροπές μπορούν να έχουν παρατηρητές μη μέλη του ΙΗΑ με την σύμφωνη  έγκριση του ΔΣ. Για τις εθνικές επιτροπές συνιστάτε να έχουν ως μέλος ένα ΙΗΑ μέλος η Παρατηρητή από την  διπλωματική και άλλον από την νομική κοινότητα.

5. Τα νέα μέλη των επιτροπών θα πρέπει να τυγχάνουν της αποδοχής της ολομέλειας της επιτροπής.

  1. Κάθε επιτροπή πρέπει να έχει 1 Συντονιστή και 1 αναπληρωτή εκλεγμένους από την ολομέλεια της επιτροπής. ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ. Κάθε μέλος της επιτροπής μπορεί  να  προτείνει τον εαυτόν του ή άλλο μέλος ως υποψήφιο Συντονιστή. Οι Συντονιστές εκλέγονται από την ολομέλεια της επιτροπής και θα πρέπει να επικυρώνονται από το ΔΣ του ΙΗΑ.

 7. O Συντονιστής θέτει ενέργειες για 6/12/24 ώρες έγκριση από την ολομέλεια της επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας ο διαφωνών έχει το δικαίωμα να θεσει την αντίρρηση του προς ψηφοφορία . Σε περίπτωση μεγάλης αντιδικίας, ο διαφωνών έχει το δικαίωμα να κάνει προσφηγή στο  ΔΣ ΤΟΥ ΙΗΑ,  Η απόφαση του ΔΣ είναι τελεσίδηκος.

  1. Την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οι Συντονιστές κάθε επιτροπής θα παρουσιάζουν ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων, διά τον γενικό απολογισμό του ΙΗΑ. 
  2. Οι επιτροπές θα πρέπει να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με το καταστατικό του ΙΗΑ, τον κανονισμό του φόρουμ και τον κανονισμό των επιτροπών.

3. Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ των Συντονιστών είναι o εκάστοτε Πρόεδρος του IHA ο οποίος είναι και ο σύνδεσμος των Επιτροπών με το ΔΣ του ΙΗΑ.

4. Για την καλή λειτουργία εκάστης επιτριπής, το ΙΗΑ προσφέρει

α. Ένα google group. β. Ενα folder στο ΙΗΑ ΟΝΕ DRIVE. γ. Πρόσβαση στο ΙΗΑ SITEΕυαγγελος Ρήγος

Πρόεδρος ΙΗΑ