ΙΗΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 2019 IHA ANNUAL REPORT – 2019